Edebys historia - avstyckade fastigheter


Vid laga skifte på 1850-talet reglerades Edeby bys marker.
Jordbruksfastigheterna fick s.k. mantalssatt jord samt blev delägare i samfälld mark, samfälligheter eller "hopmark". Felaktigt kallas de ibland för "allmänningar".
Från de mantalssatta fastigheterna skedde sedan avstyckningar som fick fastighetsbeteckningar efter stamfastigheterna. Under förra seklet var det vanligt att beteckna den avstyckade fastigheten "lägenhet" om den inte hade eget mantal, ett begrepp som man numera använder för bostad i flerfamiljshus.
Enligt § 18 lagaskiftesprotokollet uttogs Båtsmanstorp i Norrgärdesbacken närmast Byhle rågång på västra sidan av landsvägen. För mantalen 1 - 7 uttogs åkermarker, alla lika stora. Den övriga delen av avrösningsmarken som fanns inom torpen blev samfälld mark för hela byn.

Avstyckade lägenheter.

De ursprungliga jordbruksfastigheterna har nummer från 1 till 8 efter de 8 mantalen vid laga skiftet. Om en lägenhet avstyckades av en stamfastighet fick lägenheten ett nummer därefter tex. Edeby 1:2. Nästa lägenhet som avstyckades från mantal nr 1 fick då beteckningen 1:3 osv. Ibland kunde en lämplig tomtmark ligga inom två stamfastigheter och då fick lägenheten en helt ny beteckning. Ett exempel på detta är Edeby 13:1 som avstyckades från både Edeby 6 och Edeby 8. Edeby 16:1 är ytterligare exempel på jordbruksfastighet som slagits ihop av flera gårdar från flera mantalsnummer. Höga nummer hittar vi i norra Edeby där lägenheter avstyckades från samfälld mark. Solberga har tex beteckningen Edeby 31:1.

Med början i norr går vi söderut genom byn.Det har vid ett par tillfällen diskuterats att från samfälld mark göra avstyckningar. En samfällighet som avstyckats är Edeby S:13 i norra delen av byn, vid båtsmanstorpen, eller som det hette: samfälld mark till fastigheterna 7 mtl. EDEBY nr 1-8

Avstyckningar från samfälld mark inkl. S:13

Kartan t.v. visar området i vilket Edeby S:13 ingår år 1922.
Samma karta, som kan förstoras, rörande Margaretahems avstyckning visas här. Det rödmarkerade området i kartan t.h. utgjorde samfälld mark avsedd för båtsmanstorpen. Åkermarken ägdes av vissa mantalsägare medan avrösningsmarken (mark som inte kunde brukas) var samfälld mark för hela byn. Vid senare avstyckningar till tomter berördes alltså inte alla i byalaget såvida inte avrösningsmark ingick i avstyckningen.
Som synes var den samfällda marken ganska stor. Inom området fanns bl.a nuvarande Rosenlund (Wilhelmssons trädgård), båtsmanstorpen Gerdalund ( August Forslunds - Rit -), Ekrots samt Ungmans.
Kartan t.h. visar området 2008 och på den ekonomiska kartan från 1953 visas området här tydligare. Namn som Solberga och Lilla Frisko har tillkommit. Söder om Gerda-Lund, mellan byvägen och Margaretahem, syns den delen som 1953 återstod av samfälligheten. Mellan 1922 och 1953 har det alltså hänt en hel del, och speciellt på 1930-talet. Två av fastigheterna avstyckades 1935 med åldermannen Edward Wickström som "säljare".
Här kan vi se Rosenlund, som senare blev Wilhelmssons trädgård, utgörande en del av båtsmanstorpet nr 66 år 1906: Rosenlund år 1906. Där ser man tydligt i kontraktet att stamfastigheterna var Edeby 2:2, 2:3 omfattande 1/2 mantal vardera samt Edeby 7:1. Marken var bördig och utgjordes enbart av åkermark varför inte hela byalaget blev involverat vid avstyckningen som skedde den 17 april 1936. Beteckningen blev Rosenlund 1. Elis Wilhelmsson hade tillsammans med Astrid börjat med trädgården 1933, men nu blev marken deras egen. Om Rosenlund kan du läsa om du bläddrar ner en bit på annan verksamhet under rubriken "Trädgårdsmästerier".
Vid byalagsmöte 17 jan 1952 beslöt sammanträdet godkänna Gustav Ekrots, genom nämndeman Zetterström, Mälby, gjorda hemställan att Edeby by skulle godkänna att Ekrot erhöll köpebrev på den av honom efter sina föräldrar, genom arvskifte bekomna fastigheten båtsmanstorpet nr 65 Spång vid Roslags 3je båtsmanskompani. Ett auktionsprotokoll visar att Edeby by erhållit full likvid för fastigheten. Det ålåge dock köparen att själv svara för alla kostnader som kan komma att uppstå genom nämnda köp. Att godkänna och underteckna erforderliga handlingar rörande försäljningen utsågs handlare C Lundin, Edeby.
Detta innebar att ingen köpesumma fanns att erhålla för byalaget vid detta tillfälle och att sedan också Ekroths fastighet(er) avstyckats, endast ett litet område fanns kvar av den samfällda marken. Den 25 februari 1983 minskade detta område ytterligare då 35 kvm inlöstes av Mary Wallman, ägare till Edeby 28:1. Köpesumman var 350 kr. Samtidigt inköpte hon ca 400 kvm av grannfastigheten Edeby 25:1 Gerdalund. Byamännen diskuterade vid detta tillfälle möjligheten att sälja resten av den samfällda marken men var inte överens varför Edeby s:13 fortfarande finns kvar omfattande ett hundratal kvm. Se området här


Margaretahem Edeby 28:1
Den 1 december 1922 undertecknade samtliga byamän ett köpebrev där de försålde Margretahem till änkan Margareta Olsson för 500 kr. Arealen var 3450 kvm. En avskrift av köpebrevet finns här. Underskrifterna är vidimerade. Att samma område såldes till sjökapten Johan Helmer Jansson förefaller underligt:
Enligt köpebrev av den 27 juni 1931 försålde Edeby bys byamän den från samfällda marken avsöndrade lägenheten Margretahem innehållande i areal 34 ar 50 kvm (3450 kvm) emot en köpeskilling om 500 kr. Köpebrevet kan ses här
Redan vid ordinarie byalagsmöte 4 mars 1930 tillsattes en kommitté av tre personer, M W Wickström, J A Sandberg och Edward Öhman som hade till uppdrag att uttaga pengarna som inkommit genom försäljning av hopmark till Margareta Olsson och även fördela dessa till säljarna. Vid ordinarie årsmöte 10 jan 1931 utsågs personer att hjälpa Margareta att erhålla lagfart. Vid extra sammanträde 30 okt 1931 fördelades pengarna. August Olsson lämnade 734:69 som han uppburit på Upplands Enskilda bank utgörande köpeskilling och ränta. Exakta lydelser finns att läsa i byalagets protokoll. Detta var alltså en unik händelse i byns historia.
Margareta Olsson avled emellertid 23 mars 1931. Dottern Amanda Maria hade tillsammans med maken Johan Hilmer Jansson bott i stugan i Edeby som blev födelsehem för barnen Ragnar 1906, Ethel 1908 och Gurli 1911 medan Mary föddes i Stockholm 1917. Eftersom Amanda Maria avled i Stockholm 1925 blev det Hilmer som kom att stå för lagfarten. Hilmer tog styrmans- och sjökaptensexamen i Västervik och arbetade för Karta-Oaxen , ett kalkbrytningsföretag. Hilmer avled 1933.
Halvbrodern Mattias Wilhelm Wickström var kapten i Transportbolaget , samme M W Wickström som hjälpte till med lagfarten och som undertecknade köpebrevet.
Ethel med make Linus Bengtsson använde sedan stugan sommartid under många år. De fick sex barn. Söner med barn bor numera på Väddö, i Västernäs och Norrbyle. Systern Mary med jämnårige maken Erik Wallman tog över fastigheten mot slutet av 40-talet och rustade stugan. Det nya huset byggdes 1982. Mary avled 2002.

Margareta :
Bymännen kallade henne alltså "Margareta Olsson". Hennes fullständiga namn var Anna Margareta Maria Dahlberg född 28 sept. 1850 i Ortala. Som barn kallades hon Maja Greta. Föräldrar var Pehr Dahlberg och Lovisa Jansdotter. När fadern dog tre dagar före sitt 8:e barns födsel 1861 kom modern att betraktas som fattighjon och åtminstone Margareta och hennes äldre syster Johanna arbetade som pigor på gårdarna. Åren 1869 - 72 arbetade Maja Greta åt handlaren Pira i Elmsta tillsammans med Britta Christina Ekroth, syster till Maja Gretas blivande make Olof Fredrik Olsson (Ekroth). Se nedan.

Wickström
I Ol-Micksgården i Edeby bodde Olof Janssons stora familj. De 10 barnen föddes åren 1833 - 1853. En av dem var Anders Olsson som flyttade till södra byn och vars son Erik Viktorin skrivit i en särskild berättelse. Den yngste sonen hette Mattias och var född 1848 4/9. Den 31/12 1872 gifte han sig med smedsdottern Johanna Österberg från Gåsvik och de flyttade till denna del av norra Edeby. Han stod som sjöman i vigselboken men som nybyggare i kyrkboken. Mattias dog 30/12 1873 och två veckor senare födde Johanna deras son Mattias Wilhelm. Johanna gifte om sig fyra år senare med timmerman Johan Gustav Andersson och fick med honom ytterligare tre söner: Johan Hilmer 1878, Erik Konrad 1880 och Gustav Eliad 1885. Det är alltså halvbröderna och sjökaptenerna Mattias Wilhelm och Hilmer som omnämndes i texten ovan. Johanna och Johan Gustav bosatte sig i ett nybyggt torp söder om "gamla affären" i Edeby, benämnt Johannesberg Edeby 2:16, som de köpte av Anders Viktor Andersson för 400 kr. 1908.
Att Mattias Wilhelm tog sig namnet Wickström är oklart, men om vi dyker ner i berättelsen om familjen Jansson kan vi ana en förklaring. Erik Viktorin skriver nämligen att han minns några av pappans syskon, bl.a. en farbror Matte som kallade sig Wickström. Erik var ju bara barnet då farbror Mattias dog i december 1873. Läs berättelsen här: Berättelse från 1870-talet

Ekroth Edeby 17:1 och 17:2
Om båtsmännen finns mycket skrivet, se kap. sjöfart. Det här avsnittet handlar om boställena och familjerna som bodde där sedan slutet av 1800-talet.
Fotot är från 2010. Det ursprungliga huset kan ses under "sjöfart" i en tidningsartikel i samband med "båtsmännen".

Båtsman no 67 Ekroth (1815 - 1892) hette, då han inte var båtsman, Olof Ersson och var gift med Greta Jansdotter f. 1824. De fick 8 barn, varav 7 flickor. Den ende sonen, Fredrik Olsson f.1850, gifte sig 1874 med Margareta Dahlberg. Det var alltså Fredrik och Margareta Olsson som bebyggde granntomten Margaretahem och som Margareta ville friköpa 1930. De hann få fyra barn innan Fredrik omkom vid förlisning i Nordsjön 1882: Axel Fredrik 1875, Olof Enoch 1877, Amanda Maria 1878 och Frida Amalia 1880. Båda sönerna blev sjömän. Axel Fredrik dog 1908 i Kapstaden enligt ett brev från änkan Lily Olsson. Brodern Olof Enoch kan man följa från 1893 då han mönstade på skonertskeppet Hoppet av Väddö i Grisslehamn som jungman. Därefter följde skeppet Monarch av Gävle, Gustafva av Väddö samt skeppet August av Bremen som matros i september 1901 med destination New York. Han registreras som obefintlig i Väddö församling 1908 varför man kan tro att han bosatte sig utomlands, liksom brodern. Det mest troliga är att han följde med August i djupet utanför New York då skeppet exploderade och alla ombord omkom (källa Rospiggen 1964).

Den äldsta av Fredriks sju systrar, Cajsa Greta f.-46 flyttade hemifrån 1864. Brita Stina f.-53 gifte sig med Anders Johansson från Håkantorp i maj 1873. Föräldrarna, dvs Olof och Greta, fick sedan alla döttrarna flyttat bo hos sonen på granntomten. Givetvis bodde de kvar även då Fredrik avlidit. Greta avled 1909.
1865 begärde Olof avsked som båtsman. Två år senare föddes den sista och sjunde dottern, Anna Fredrika. Hon var kvar hos föräldrarna till 1883 då hon flyttade till Stockholm. Eftersom båtsmanstorpet var en tjänstebostad fick de ge plats åt den nye båtsmannen och dennes hustru. Troligen hjälptes Olof och sonen Fredrik åt att bygga bostad på granntomten, dvs blivande Margaretahem.

Den nye båtsman Ekroth hette Jan Olof Edström f. 1836 i Häverö. Samma år gifte han sig med Brita Andersdotter och första barnet föddes 1866. Det var Margareta Matilda. Sedan följde ytterligare fyra barn innan han avträdde tjänsten 1885. Gustaf Adolf föddes 1871, Mattias Wilhelm 1874. 1878 fick de en son som endast blev 2 år. Dottern Hilma Josefina kom slutligen 1881.

Det blev inga fler båtsmän efter 1885. Dock behöll Jan Olof namnet Ekroth. Sonen Mathias Wilhelm f. -74 tog dock efternamnet Jansson och flyttade till Singö 1899 medan den andre sonen Gustaf Adolf f 1871 gick till sjöss ett par månader in på det nya seklet med namnet Ekroth. De tre döttrarna bodde ej längre hemma. Jan Olof Ekroth avled 1904.

Gustaf Adolf gifte sig 1900 med nyblivna sjömansänkan Lovisa Matilda Lindberg från Lohärad men som tjänstgjorde som piga i Tomta vid tillfället. Hon var 40 år och hade två barn, 20 resp 10 år gamla. De flyttade in i båtsmanstorpet, hans föräldrahem, som ej längre var tjänstebostad. Sonen Gustaf Albert föddes samma år och dottern Berta två år senare. Gustaf Albert Gustafsson blev sjöman och flyttade till Stockholm 1927. Berta bodde senare i Stockholm och Norrtälje och flyttade tillbaka till Edeby 1931. Då hade hon en son Sture Bertil f. 1920.
Vad hände sedan?
Enligt domsagan köpte Gustaf Ekroth Edeby 17:1 1956 varefter Irene Ekroth köpte 1977.


Gerdalund Edeby 25:2 Båtsman nr 66 Rith omskrivs utförligare i kapitlet "sjöfart/båtsmännen". Den siste båtsman Rith var Karl August Forslund, född 1853 i Estuna och gift 1872 med jämnåriga Johanna Svensdotter som flyttade hit 1877. Efter ett år föddes sonen Carl Alfred. Man tog också ett barnhusbarn, Hugo B Engström, några månader gammalt 1879 och som bodde kvar till 1884. Frida Johanna föddes 1880 men hon dog 1884. En dotter som föddes 1883 dog efter ett år. Man döpte även dottern som föddes 1885 till Frida Johanna, men även hon dog efter sju år. De två barn som kom att överleva var Gerda Elisabet f. 1888 och Georg som föddes 1890, förutom Carl Alfred som stod som sjöman vid sekelskiftet.

Gerda flyttade till Häverö 1904 men återkom för att 1907 flytta till Stockholm. Hon återkom 1912 som sköterska, återvände till huvudstaden och 1920 bosatte hon sig i Helsingborg. Orsaken kan ha varit giftermål, men brodern Karl Alfred var då bosatt i Skåne. Efter att ha varit sjöman flyttade han 1907 till Höganäs, därifrån med hustru och två barn till Edeby och åter till Malmöhus län 1910 med hustru och tre barn. Men Georg var kvar hemma. Han gifte sig 1917 med Signe, dotter till Per Johan o Selma som ägde Vårgården. Mer om Georg i avsnittet om gårdarna. (Edeby 1:25)
Fotot är från feb 2010 och visar båtsmanstorpet som nu finns på dottersonen Bengt Lunds fastighet Gerdalund. Byggnaden revs hösten 2011.
Köpet:
Lägenheten Gerdalund utgjorde en del av det till hemmanen 1/2 mantal nr 2, 1/2 mtl nr 1 hörande båtsmanstorpet nr 66 vid Rosl. 3e kompani. Vid försäljningen till C.A. Forslund och dennes maka Johanna Forslund skrevs kontrakt 13 sept 1903. Säljare var hemmansägarna Erik Sundin, Anders Viktor Andersson, Gustaf Wilhelm Andersson och Anders Petter Norman. Köpesumma 84 kr. Karta och arealbeskrivning finns i 01-VÄD-AVS113.

Solberga Edeby 31:1
Vid byalagsmöte 17 september 1935 godkändes att fröken Berta Hulander fick köpa ett område av hopmarken. Berta var lärare i skolan intill och bodde där. Hon påbörjade bygget av Solberga men hade en fosterdotter i Stockholm som hon skickade pengar till. Bygget gick sakta och blev aldrig färdigt. Inte ens golvet var inlagt då hon avled 1938 i blindtarmsinflammation. Berta var ofta i Vårgården som hon samägde med fröken Sigrid Lindenstein till 1929 då de sålde jordbruksfastigheten.

1940 köpte bankkamrer Hjalmar Lundholm fastigheten för 3000 kr. Här blev "barnpensionat" från 1945 och många år framåt. Det var barn till högreståndspersoner som tillbringade somrarna på Solberga. Gunborg Lundholm var utbildad i musik o sång och hade pianoelever privat i Stockholm. Här i Solberga fanns åtminstone ett piano. På bilden ser vi Gunborg med grannflickan Gullan i Rosenlund. I början av 1970-talet flyttade Lundholms ner till Ortalaviken efter att ha sålt Solberga till fam. Berglund som på 80-talet sålde vidare till fam. Starfelt. Mona Starfelt, konstnär avled 2008. Maken Nils har lovat att bidra med ett foto av en tavla som Mona målat av Solberga. Nils Starfelt avled sommaren 2011. På fotot nedan från 1953 eller 1954 av Ungmansstället ses Solberga i övre högra hörnet. Fotot t.v. är taget i oktober 2009

Nere vid "Hagströms te" ett hundratal meter härifrån bodde Ängs-Pelle. Han gifte sig med Aida som var mor till Berta Hulanders fosterdotter Saga. Läs här om hur det kunde gå till i dessa trakter.


Ungmans båtsmanstorp
Ett vykort till fam Hansson Edeby med påskrift "Ett flygfoto utav Ungmansstället med den nya länsvägen"

Båtsman Jan Erik Ungman var född 1829. Sonen Anders August f. 1854 var också båtsman och även han var ofta till sjöss. Han hette egentligen Wennlund och kom från Roslagsbro men tog sig båtsmansnamnet Ungman vilket var det namn som följde rote nr. 68. Allmänt om båtsmännen finns under kapitlet sjöfart.

Enligt en resolution 24 januari 1898 hade ett köpebrev upprättats 26 okt 1897 som innebar att rothållarna försålt båtsmanstorpet till Anders August Ungman och hans hustru Lovisa Matilda för en köpeskilling av 700 kronor att tillträdas den dag då båtsmannen avträdde tjänsten.
Säljarna var alla jordägare och rotehållare till 1 mantal nr 6 Edeby och som undertecknat köpebrevet som bilden nedan visar. Originalet finns bland Enoch Erikssons kvarlämnade handlingar då han troligen var byålderman vid denna tid. I detta sammanhang är det intressant att i ovannämnda resolution redovisas att det inte räckte med köpekontraktet utan att en laga syn måste genomföras eftersom båtsmannen tillhörde ett militärt kompani.
Den 9 december genomfördes därför laga syn med upprättande av synehandlingsr innehållande vad som skulle åtgärdas beträffande stugubyggnad, matbod, fähus med foderlada samt gärdesgårdarna. Kostnaderna uppgick till 105 kronor. Rotehållarna ålades att till den 14 maj 1898 ha avhjälpt bristfälligheterna. Synen leddes av kronolänsmannen Unér biträdd av nämndemännen Matts Olsson i Toftinge och Carl Mattsson i Gåsvik. Båtsmanskorporalen No 96 Liding deltog som kompaniombud för Roslags 3dje kompani och för roten var rotmästaren hemmansägaren Erik Andersson i Edeby (Jerk-Anders) närvarande, liksom Ungman själv.Ungman köpte även annan mark i norra Edeby (Edeby 4:20) 1915 och ingick därmed i byalaget.
Den nedre stugan t.v. var August Ungmans och uthusen tillhörde samma torp.

Här har vi båtsmanstorpet anno 2009. De nya ägarna sedan 2001 är förvisso ej båtsmän, men en sådan kulturbyggnad behöver omvårdnad. Kanske hittar man något intressant bakom de gamla tapeterna?

Vi ser på kartan från 1953 en byggnad mellan landsvägen och tomten. Där bodde gruvarbetarfamiljen Kullander. Johan Kullander var född 1865 i Funbo, gifte sig 1891 med Kristina Elisabeth Berglund, f. 1864 i Gävle. De fick sex barn mellan 1891 och 1904. Sonen Adil gifte sig med Ungmans dotter Elvira i grannstugan. De flyttade senare till Tulka och Adil jobbade på Holmens bruk. Kullanders stuga revs på 1940-talet.


Lilla Frisko
kartan här är Lilla Frisko angivet. Nya landsvägen skär rakt genom området men den fanns ju inte 1904 då köpebrevet mellan Johan Kullander och ägarna skrevs. Det var hela 18 ägare till marken som området om 8260 kvm avstyckades ifrån, nämligen bönderna som var delägare i mantal nr 3, 4 och 5 i Edeby by. Efter laga skiftet hade hemmansklyvningar utförts inom dessa mantal åren 1872, 1881 och 1889 , därav det stora antalet delägare. Enligt skifteshandlingarna var ett stort område utlagt för hela byn såsom ett båtsmanstorp och som var fördelat på de särskilda hemmansnumren samt att här ifrågavarande lägenhet utgjorde en del av nämnda område, som var undantaget såsom samfällighet för de gemensamt "roterade" hemmanen nr 3, 4 och 5. Detta innebär alltså att de senare avstyckade lägenheterna ej hade samtliga byamän som ursprungliga ägare.
Nu lämnar vi området med båtsmanstorpen men håller oss kvar i norr.
Hagalund Edeby 2:14
Anders Petter Norman som 1901 flyttade till Edeby och blev ägare till 1/2 mantal nr 2 lät avstycka ett flertal lägenheter under kommande år. 5 aug. 1908 sålde han den här fastigheten om ca 4000 kvm till dottern Kristina Elisabeth och mågen Erik Valfrid Eriksson för 300 kr. Kristina var född 1883 och hade gift sig med Valfrid 28 dec. 1905. Paret hade till dess bott i Gåsvik. I Edeby kom de att få Emy Linnea 1906, Elis Em. 1908, Linné 1909, Erland Ruben 1912, Ellen 1914 och Ammy 20 okt 1918. Kristina dog dagen efter Ammys födsel varefter pappan med de sex barnen flyttade tillbaka till Gåsvik. Barnen som gått i Norrbyle skola alldeles intill bostaden flyttade över till Gåsviks folkskola samma år.
Här kom nu i stället Joel Andersson med hustru Hilma att bo. Joel köpte fastigheten 1916. Hilma var syster till Kristina och hade gift sig med Joel som kom från "Klockars" och hade 1918 döttrarna Eva och Rut. När Eva gifte sig med Tore Jonasson fick de bo på vinden hos föräldrarna tills Tore köpte grannfastigheten Edeby 5:15 på andra sidan om vägen "Julias Tä".
Rut Andersson övertog Hagalund genom arvsskifte 1955.


Kristinelund, Edeby 3:18
Svaneberg, Edeby 2:7 och 2:21
Kristinelund, eller "Svanströms" ligger längst upp utmed Ortalaviken och gränsar till Norrbyle. Amandus Svanström var född i Madesjö Kalmar 1863 och sedan 1897 gift med väddöflickan Vilhelmina Eriksson. Sonen Josef föddes 1895 och blev sjöman. Se kapitlet "sjöfart".

Den 15 september 1904 avsöndrade A P Norman från sitt 1/2 mantal nr 2 ett stycke mark benämnd "Storrydjsbacken", numera kallad "Svaneberg" till Amandus Svanström o.h.h. Vilhelmina för 300 kr. Området var på 3,1140 ha och beläget i norr vid vägen mot Träskslumpen.
I december 1920 avstyckade samme Norman ytterligare ett område gränsande till Svaneberg. Den avstyckade lägenheten fick namnet Svaneberg nr 2 och beteckningen Edeby 2:21. Arealen var på 0,65 ha och Amandus betalade 750 kr.

Lådan Edeby 6:24
Karl Erik Andersson som sålt 1/8 mtl.nr 1 till Karl Alfred och Sofia Mattsson 1902 och därmed undantagit lägenheten Karlberg sålde samtidigt 1/16 mtl. nr 6 till samma personer. I samband härmed undantog han ett markområde om ca 2 tunnland (1 ha 15 ar 30 kvm) utmed Nothamnsvägen. Denna lägenhet kallades "Lådan" som Karl Erik och Maria använde. När maken avlidit hade Maria en ko och några höns och Karl Eriks brorson Sven skriver att han hjälpte "Mari" att köra in hö från gärdet 1929.


Skogshyddan, Edeby 4:17
Johan Persson o.h.h. Margareta Persson hade sålt hemmanet 1/4 Edeby nr 4 ("Forsbergs", se gårdarna norra Edeby) i dec. 1906 till Knåp Olof Danielsson varvid säljarna utan extra kostnad skulle avstycka en lägenhet som skulle heta Skogshyddan med arealen 2437 kvm. Lägenheten beskrevs ligga ett hundratal meter från gamla bostaden utmed Nothamnsvägen. Syftet var säkert att på denna plats bygga nytt för att bo där eftersom de var i 70-årsåldern och hade fått pengar för gården.Nu avled emellertid Johan inom ett år varför de kanske inte hade kommit igång med bygget. Deras son Karl August Johansson f. 1874 kom att beskrivas som mindre vetande i församlingsboken och sedan omyndigförklarad.
Margareta hade blivit lovad tomtmarken men ny ägare till stamfastigheten var A P Söderman. Denne godkände avstyckningen i dec 1909. På ekonomiska kartan 1953 finns Edeby 4:17 på den plats som kontraktet 1906 beskrev.

På kartan från 1953 syns mangårdsbyggnaden i mitten. Nothamnsvägen löper diagonalt. Edeby 4:17 är inringad.

Enligt Norrtälje domsagas fastighetsböcker är Skogshyddan avstyckad från Edeby 4:4 1910 till änkan Margareta Persson. Efter hennes död 1916 kom sonen Karl August att äga Skogshyddan men enligt bouppteckning 1953 gick den till allmänna arvsfonden. Rolf Forsberg köpte 1956, Bror Lennartsson 1967, Göran Andersen 1969 samt slutligen Kerstin Sjörin 1976.

Men här är det något som inte stämmer:
På ekonomiska kartan av idag hittar vi Edeby 4:17 utmed "Hagströms tä" eller "Julias tä" dvs den s.k slumpvägen. Någon gång under 1900-talet har A P Söderman eller senare ägare medgivit förflyttning av lägenheten. Grannfastigheter är Edeby 4:20 och 4:45 på mark som vid laga skiftet tillhörde andra hemmansägare.

Nu befinner vi oss i eller nära norra bykärnan. köpte 1956 1956, Bror Lennarsson Här finns några fastigheter (lägenheter) som avstyckats från Karl Mattssons ägor eller tidigare ägare.

Johannesberg, Edeby 1:27
ligger utmed Edeby byväg, tidigare Nothamnsvägen..
Grovarbetaren Anders J Johansson hade kommit från Håkanstorp och var gift med Brita Kristina Ekroth. Hans bror var byggmästaren Sven Johansson. Se Edeby 6:42 längre ner på denna sida samt båtsman Ekroth här ovan.
Arrendekontrakt upprättades 1 september 1897 mellan ägaren till 1/8 nr 1 Gustaf Wilhelm Andersson och Anders Johansson. Troligen byggde bröderna Johansson bostadshus och uthus och kallade lägenheten Andersborg. Hustrun Kristina dog i maj 1900. Då Anders hade avlidit vid 82 års ålder i början av 1929 avstyckades lägenheten under sommaren från stamfastigheten Edeby 1:9. Johannes Jansson ämnade köpa lägenheten varför den vid avstyckningen fick namnet Johannesberg. Stärbhusdelägarna efter avlidna Anders Johan Johansson köpte den avstyckade fastigheten i september 1929 av stamfastighetens ägare för 150 kronor. Lagfartsbevis meddelades vid tingsstället i Häverösund 10 maj 1930. Därefter upprättades i maj 1931 köpebrev som visade att Johannes och Linnea Jansson inköpt lägenheten för 1000 kr.
Johannes Jansson, född 1896, var sjöman och bror till Elis Wilhelmsson som hade trädgården i norr. De var 12 syskon. Hustrun var Linnéa som han gifte sig med 1925. Johannes flyttade från norra byn hit med Linnéa i december 1929. Man pratade om "Johannes på klacken" eller "Johannes på berget".

Öster om Johannesberg och norr om vägen hittar vi Mattias Mattssons Bergshem samt Gustaf Wilhelms - nuvarande Ekners - som beskrivits under gårdarna.

Rosendal, Edeby 1:20 avstyckades från Edeby 1/8 mtl nr 1 av Karl Mattsson 1918. Det var f.d. pråmskepparen Erik P Pettersson från Mälby som köpte tomt om drygt 1 ha med stugbyggnad och vedbod att tillträdas 1 oktober. Lägenheten ligger längst in på vägen, söder om Ekners. Erik hade 7 barn med Katarina Lovisa Söderström som dog 1927 efter att några år innan varit inlagd på hospital i Uppsala. Fyra söner var sjömän och döttrarna gifte sig och flyttade.

Stensborg, Edeby 1:21 med arealen 0,161 ha avsöndrades från Edeby 1/8 mtl nr 1 av Karl Mattsson 1923. Köpare var Märta Andrea Elisabet Pettersson. hustru till Johan Helmer född 1893, en av Erik Petterssons söner i Rosendal. Hon var dotter till A P Söderman som ägde gården på väg ner mot Nothamn, sedermera Forsbergs. De fick döttrarna Rut och Majken.
Einar Forsberg (fiskare) och hustrun Tora Karin Frideborg f. Jonasson, båda födda 1911 gifte sig 1932 och flyttade hit 1944 efter att ha köpt fastigheten. Dottern Laine f 1935.

Karlberg, Edeby 1:12 som ligger utmed byvägen mitt emot Klockars styckades av från stamfastigheten Edeby 1:8 i och med att Carl Erik Andersson sålde stamfastigheten till arrendatorn Karl Alfred Mattsson o.h.h Sofia i januari 1902. Se under gårdarna
Eliard Andersson f. 1884 som var sjökapen och son till Carl Erik gick iland för gott 1934 och byggde det nu gula huset Solbacka (Edeby 1:22) vid Grisslehamnsvägen. Han flyttade hit till sin mors fastighet Karlberg inne i byn eftersom hans hustru Hilda hade avlidit 1926 vid 35 år ålder. Modern Maria (Marie) avled 1938. Han bodde under 1943 i sitt eget byggda hus Solberga enligt kyrkböckerna och Karlberg stod öde med Eliards tillhörigheter. Han höll sig för sig själv och när han dog på 50-talet kom hans bror Emil med fru från Göteborg, dit han flyttat 1911, och tog reda på huset. De bodde då hos Edvin och Elsa (föräldrar till Anette och Barbro) och ungdomarna tyckte det var väldigt spännande. Brodern som var nära pesionsåldern var sjökapten och berättade mycket om vad han varit med om. Deras mormor Ida, faster Maj och moster Ingrid (Wide) var med och hjälpte till med röjningen i stugan. Hildas kläder och personliga ägodelar låg i kistor som Eliard säkert aldrig hade öppnat. Till och med hans brev till henne låg där. Släktingarna minns tvåvåningshuset in på 1950-talet då det revs. Bo Meurling har sedan uppfört nytt hus på tomten.


Andersberg, Edeby 1:18 byggdes runt 1909 och avstyckades och såldes till Karl Alfreds bror Anders 22 mars 1913 för att denne skulle ha en fast punkt i sitt kringflackande liv. Tomten blev på 1716 kvm. och priset var 150 kr. Anders August Mattsson var född 1864 och hade 1921 en adress i Hagalund, Solna, dit han flyttade i augusti 1922. Det är möjligt att han hyrde ut lägenheten i Edeby.
Det tyder på att sjömannen Olof Karlsson f. 1849 bodde här tillsammans med hustrun Anna Brita under ett år. De var gifta sedan 1880 och flyttade till Edeby 1918 och till Ortala året därpå.
1937 gifte sig Helge Georg Nyström (fiskare) med Sally Maria Albertsson och fick sonen Anders G Roland samma år. De bodde här till 1945 då de flyttade till Elmsta.
Även Teddy Gösta Jonasson med hustru Maj-Britt verkar ha bott här med två döttrar födda 1945 och 1947. De flyttade hit från Norrbyle 2:10 1947
Else Hansson har bott här på 2000-talet.Strömsbro, Edeby 3:21
På kartan ovan ses längst ner t.v. Vårgårdsladan som vinkelbyggnad. Rakt ovanför, där diket går, hittar vi om vi anstränger oss den numera förfallna stugan som kallades Strömsbro. Den byggdes av Erik Ersson f. 1816 och gift med Gustava Mattsdotter f. 1824. Sonen Erik Eriksson föddes 1852. Fadern dog 1870 och modern 1895.
Erik Eriksson gifte sig 1889 med Engla Berglöf som var 20 år yngre. De fick dottern Elin 1892 och Astrid 1898. Erik var skomakare och jobbade även i Mälby gruvor. Han hörde illa hela livet och noterades som döv då han avled 1918.
Engla gifte om sig med fiskaren Karl Enman (se Edeby 1:55 i kapitlet om gårdarna) och när hon avled 1939 kom Astrid att hushålla hos Karl. Astrid och sjömannen Erik Edvin Karlsson var föräldrar till Olle Östergren som har berättat allehanda saker om personer han kände i byn under 1900-talet. Han avled sommaren 2015 varefter hans egen fastighet blev tillsalu tillsammans med Strömsbro. Tomten till Strömsbro blev också såld strax efter.
Elin gifte sig 1909 med timmermannen Verner Jansson från Ununge. De fick sonen Elis 1910 och familjen flyttade året därpå från byn men återkom och bosatte sig i södra byn 1919. Se Edeby 6:34 längst ner på denna sida.Bergshyddan, Edeby 2:27
En från mtl nr 2 avstyckad lägenhet en bit in på Havsängsvägen fick beteckningen Edeby 2:27. Där bodde Erik Mattias Nyström som var gift med Anna Lovisa Pettersson. Erik var född 1863 och Anna 1867. De gifte sig 1889 och fick 10 barn:
Alfhild (1888-1979), Ragnhild (1890-1984) mor till Anders Modin längst t.v. på bilden. Ragnhild hittar vi i kapitlet om annan verksamhet/pensionat.
Erik Rudolf (1892-1915?) sjöman, rapporterad som obef. 1925
Gunnar (1895-1915), Gunhild (1897-1977), Georg (1900-1959) , Ragnar (1903-1931), Erik Bertil (1906-1971) som vi ser t.h. om föräldrarna på kortet till höger, Ernst Sigurd (1908-1985) samt Gunborg Cecilia (1910-1935).
Kortet är taget pingsten 1949.
Längst t.h på kortet står Karin, syster till Anna Magnusson (1903-1986) som var trolovad med Erik Bertil. Denne kom senare att köpa två granntomter till Edeby 2:27 som Erik och Nanny Mattsson lät avstycka från Edeby 14:1 och som fick beteckningarna 14:3 och 14:4. Där bor nu Karins dotter Eva Grennstam.

Nuvarande ägare till Bergshyddan är Berit Kihlström, dotter till Gunborg som avled då Berit var i 4-årsåldern. Berit kom att bo hos Anders och Dagmar Modin, Karlsens, på Ekbacken något år.
Bergshyddan byggdes 1902, ev. tidigare. Det var en enkel stuga som tillbyggts ett flertal gånger och fick i slutet av 1980-talet sitt nuvarande utseende. Enligt ett förrättningsprotokoll från 1925 fick fastigheten från början namnet Mattiasberg, som ändrades till Bergshyddan. Det fanns nämligen en annan fastighet med detta namn.
Efter Eriks och Annas död 1952 övertog äldsta dottern Alfhild tillsammans med maken Edvin Karlsson fastigheten och använde den som sommarbostad. Berit kom efter vistelsen hos Karlsens till Alfhild och Edvin som fosterbarn och fick efter Alfhilds död 1979 ärva fastigheten. Berit och maken Karl-Erik använder Bergshyddan som sommarbostad.

Fler bilderGren Anna:
Annas far hette Mattias Pettersson och farfar var Petter Drugge. Modern hette Lovisa Olsdotter. De fick bara ett barn, Anna 1867. Lovisa avled 1886.
Mattias som var styrman gifte om sig med Sofi Lovisa Larsdotter och de fick två barn, Signe 1887 och Nils Ossian 1888. De hade hemmanet (skogsskiftet) Edeby 4:12 som var beläget mellan Damman och Mossgruvan ner mot Havsängen samt 1/24 mtl nr 5 och 1/144 av nr 6. Detta övertogs av Karl Mattsson ( Karl-Mass) år 1919.
Mattias bebyggde lägenheten Mattiasberg i södra Edeby som numera ägs av Anna-Lisa och Hans Rigelius. Se kapitlet om gårdarna där det finns bilder. Under en tid fanns det tydligen två lägenheter med namnet Mattiasberg.

Gren Erik Mattias:
Erik Mattias Nyströms far var bonden och lotsen Erik Nyström som föddes 1841. Han gifte sig med Ulrika Sofia Bergström f.1838. Erik Mattias föddes som nämnts 1863. Fadern var väl inte hemma så ofta för det dröjde till 1876 innan sonen Gustaf föddes och ytterligare fyra år då den tredje sonen, Georg, kom till världen 1880. Som bonde hade Erik 1/72 mtl nr. 4, Edeby 4:11 med ett skogsskifte ner mot Havsängen . Med all sannolikhet var det inte skogsmark på den tiden utan Pettersson och Nyström brukade marken på annat sätt.
Ulrika Sofia dog tre år efter det att äldste sonen Erik Mattias gift sig med Anna Pettersson. Lotsen var väl nöjd med sina tre pojkar för han gifte inte om sig. Däremot flyttade Hilma Andersson f. 1861 i Örebro län dit från Stockholm som hushållerska 1896. Det var Hilma som senare drev pensionat i lgh Eriksberg. Det var nämligen där Erik Nyström bodde. Se under "annan verksamhet".
Gustaf var sjöman och dog 1901, 25 år gammal.
Georg var också sjöman och gifte sig 1904 med Hilda Mattsson f. 1879 i Roslagsbro, dotter till "Mass-Mass" i norra Edeby där de kom att bo. Ett år senare kom sonen Hilding, tätt följd av Karl som dog inom ett år, Hillevi född -08, Helge 1910, Helga Viola 1912, Herbert 1915, Holger 1918, Hugo 1920 samt Harriet. Nyströms byggde också Vreten, nära vägen och där Harriet senare kom att bo. Se nedan södra Edeby.

På flygfotot ser vi nästan 10 fastigheter. Närmast vid vattnet har vi Fridhem. De två andra på hitsidan om landsvägen är Modins Ekbacken samt f.d. Modins lägenhet Hagtorp närmast vägen. Överst fr. vänster har vi Klockars, därefter Sundins vita hus med den avstyckade f.d. verkstaden utmed vägen som Hjalmar Olsson köpte. I bildens överkant ovanför Sundins ses Vårgården och till höger i hörnet kotknackare Normans och närmast vägen f.d. Sjölins och Tore Jonassons.
Solbacka, Edeby 1:22
Huset på bilden började byggas 1925 av sjökaptenen Eliad (son till skepparen och partredaren Karl Erik Andersson) efter det att han gått iland. Han köpte tomten i januari 1925 om 2600 kvm för 700 kr.
Eliards hustru avled 1926. Därefter är det osäkert om Eliard bodde här eller hos sin mor i Karlberg inne i byn. Modern avled 1938 varefter Eliard bodde kvar ensam. Huset revs och Bo Meurling bebyggde tomten.
Eliards kusin Erik Wilhelm ägde Edeby 1:13, sålde sin gård 1941 och bosatte sig här ett par år. Hans hustru Ida som var van att bo på gården inne i byn trivdes inte här utan familjen flyttade till Gåsvik 1944.
Johan Rickard Wallén med hustru Alma, döttrar och barnbarn, kom från Edebo 1943. Enligt domsagan hade de köpt fastighen redan 1941 varför det är troligt att Willes familj hyrde av dem. Efter faderns död 1946 flyttade resten av familjen tillbaka till Edebo. Arvsskiftet skedde 1947.

Carl Lundin som hade handelsbutiken på andra sidan vägen köpte Solbacka 1948. Efter bouppteckning 1965 erhöll sonen Bengt fastigheten och dennes son Jan tog över 1969 i arvsskifte. Därefter köpte Bengt Solbacka 1975 varefter han sålde till Olof Balk, avliden i december 2010.
Därefter har fastigheten bytt ägare ett par gånger.


Hagtorp, Edeby 2:8
var en typisk avstyckning från en jordbruksfastighet. I det här fallet var det bonden Johan (Jan) Karlsson som ägde nr 2 1/2 mantal med bostad i bykärnan där Havsängsvägen börjar, där det är chiropraktorpraktik nu. Den 16 februari 1903 styckade han av den här tomten för att familjen skulle ha någonstans att bo då gården såldes. Köpare av hemmanet var E A Sundin och köpeskillingen var 3000 kr. Själv dog Jan 1904. När hustrun och de båda barnen hade avlidit ca 10 år senare kom dottersonen Gustaf att stå som ägare. "Jan Karl´s Gustaf" var då i 20-årsåldern och hade en syster Hilda som blev sömmerska och flyttade till Stockholm 1917. Fadern var sjöman och hette Teodard Eriksson. Han dök aldrig upp mera i Edeby utan slog sig ner på västkusten efter åren till sjöss. Gustaf stannade inte heller hemma utan hyrde ut fastigheten som tillfällig bostad åt familjer som arbetade i byn.Den stora familjen Törn kom i slutet av 1916 från Bro i Västmanland, samma ort som chefen för Nothamnsgruvan Carl Lundin kom ifrån, och slog sig ner i södra byn hos skepparen K E Andersson. Snart flyttade de hit och vidare till Ortala 1920. Fotografier finns på familjen Törn under kapitlet "gruvdrift".

Innan Karl O Johansson och hustrun Cecilia med familj köpte fastigheten Granliden i södra byn 1926 bodde de i Hagtorp. De kom från Vätö där Kalle hade varit stenhuggare. De kom redan 1918 men bodde tillfälligt på annat ställe innan Törns flyttade.
Från 1929 bodde här familjen Kvist. Elof f. 1898, chaufför från Uppsala. Hustrun Nanny var född Björklund 1900. 1930 föddes sonen Lasse och några år senare Hasse och en syster som efter konfirmationen flyttade hemifrån.
Elofs bror Bror startade, tillsammans med en kompanjon Standwert från Norrtälje, den första privata busstrafiken till Väddö. Senare togs den över av SLO (Sthlms Läns Omnibus-AB) och ännu senare av SJ. Olle Östergren, som var jämngammal med Lasse och Hasse, var konduktör då SJ hade hand om busstrafiken. Elof var anställd busschaufför. Familjen flyttade till Norrsund 1935.

1942 kom Hjalmar Jansson från Fjäll hit. Han var gift med "Skogs-Ida" som egentligen hette Clary och de hade många barn. Hjalmar kallades ibland "Kronblom" då han kanske inte var så intresserad av arbete. En bekant (Filip N) uppmärksammade att Hjalmar ånyo hade blivit far och då han fick Hjalmars svar om att det var " saligt att föröka jorden" menade Filip att det inte nödvändigvis var Hjalmar själv som skulle ombesörja detta.
Familjen hade kommit från Roslagsbro i november 1942 men redan 1944 skingrades den. De 7 barnen, födda 1936 - 1943, hamnade på olika ställen. Två av dem blev kvar i Edeby. Den yngsta dottern som föddes i juni 1943 står året därpå som fosterdotter i Edeby 4 men kom till Walö 31 dec 1945 tillsammans med en äldre syster född 1938.


Troligen kom syskonen Gustav och Hilda att tillsammans äga Edeby 2:28 ända till 12 december 1945 då Anders Modin köpte lägenheten. I köpebrevet från 1946 står nämligen J Olsson med hustru Hilda Olsson samt Gustav T Eriksson med hustru Ester som säljare.
Anders bodde här med sin familj till 1951 då de flyttade till Modins nuvarande bostad närmare Ortalaviken, vid Ekbacken. Familjen Modin hyrde ut till 1984. Bl.a. bodde här snickaren Stig Sandin till 1952/53. 1984 köpte Birgitta Camwall fastigheten och då hennes make dog sålde hon till Rüno Andersson. Ägare sedan 2003 är familjen Berg/Jonsson.

Fridhem, Edeby 2:11.
Fridhem nr 2 om 0,5930 ha avsöndrades från stamfastigheten Edeby 31/64 mtl nr 2 (Edeby 2:9) 1906.
Köpekontraktet skrevs 13/9 1905 med byggmästare Karl Herman Norman som köpare och brodern A P Norman som säljare. Karl Herman flyttade från USA till Edeby 8 okt 1905 med hustru Carolina, son och dotter. Carolina avled i november samma år. Sonen var född 1890 och dottern 1894. Redan 11 maj året därpå återvände Norman med sonen till USA där han gifte om sig med Amanda Karolina i juni 1906.
Troligen hade huset byggts på broderns mark någon gång före 1905 - A P Norman kom till Edeby 1900 eller 1901 - innan Karl Herman åkte över till USA. Byggmästaren Karl Herman var tillbaka i Edeby oktober 1923 till november 1924. Då hade brodern styckat av sitt hemman till flera köpare som i sin tur splittrade ägorna (se under gårdarna). Så t.e.x. köpte Normans hustru Amanda Karolina lägenheten Carlsro, Edeby 2:22, av Beda Borg som varit hushållerska hos brodern A P. Dennes son Andreas flyttade med familj till USA på 1920-talet.

Erik Alund (1864 - 1935) - bilden - och Evelina (1872 - 1920) flyttade hit från Börstil i december 1909 efter att ha gift sig 1905. De bodde här med säkerhet 1919. Fr.o.m. 1917 fanns även en fosterson f. 1898 med namnet Edvard Denis Ahlund som studerade teologi i Uppsala. Föräldrar var Johan Erik och Selma Erika Eriksson som var bönder, troligen i Börstil. Fru Ahlund var lärarinna och det är möjligt att familjen adopterade Denis som var ung präst i Hallstavik på 20- och 30-talet. Han blev vald till kyrkoherde i Söderbykarls församling 18 juni 1839. Efter två års sjukledighet avled han 14 maj 1947. Erik Ahlund fanns här enl. folkräkningen 1930.

Carl August Pettersson köpte Edeby 2:11 1937 varefter hustrun Beda blev ägare efter bouppteckning 1940. Fram till 1945 ägde Beda Pettersson fastigheten och bodde kvar på vinden efter det att Edvin Andersson med familj köpt den samma år. Köpekontrakt 19 december 1944 och köpebrev 14 mars 1945. Edvin hade sålt f.d. trumpetarbostället som var för dyrt att restaurera och började med hästhandel och arrenderade stall vid Ol-Micksgården, nuvarande bilverkstaden. Detta fortgick till 1950 då han köpte tillbaka den nyrenoverade gården och Karl Richard Sjöblom köpte sjöstället 1 juni 1950. Därefter ägde en docent Björn Ingelman fastigheten från januari 1953. Var ligger gården? nr 28 på kartan


Edeby 8:11
I kapitlet "gårdarna" beskrivs stamfastigheten Edeby 8:2 som fram till 1917 ägdes av Erik Sundin efter det att han tagit över Trumpetarbostället av Kronan. Efter Sundins död 1917 ägde Lars Erik Eklund med stor familj fastigheten. Eklund kom på obestånd och genom exekutiv auktion 1925 övergick ägandet till dir. Axel Norman från Stockholm.
Axel Mattsson från Massum hade som arrendator flyttat till Trumpetarbostället 1924 och fortsatte nu med Norman som ägare fram till 1937 då de flyttade till granngården där nuvarande Edeby musteri finns.

Under denna period lät Norman bygga detta hus vid Väddöviken med start 1935. Han var VD för AB Karta&Oaxens kalkbruk. Grannen Nils Karlsen var känd grundläggare inom närliggande socknar och kom att stå för arbetet även med detta bygge. Till sin hjälp hade han Normans arrendator Axel Mattsson och dennes son Einar. Karlsen lärde upp Einar från grunden till att bli en skicklig byggare. De blev kompanjoner och koncentrerade sig på villabyggen i Stockholm. Einar blev så småningom storbyggmästare, mycket tack vare Karlsen.
Einar och hans bröder såg även till att Trumpetarbostället kom i skick. Bröderna Erik och Nils blev bönder i Edeby medan John även han blev känd byggmästare i Stockholm.
John med kompisar Edvin och Tore byggde även en dansbana vid bysplatsen härintill.

Edvin Andersson köpte Edeby 8:2 1938 och lät avstycka Edeby 8:11 (2,1695 ha) år 1942 då det redan fanns färdig byggnad på platsen.
Axel Norman hade detta som sommarbostad fram till 1953 då ägaren till AB Uppsala Cementgjuteri köpte. Det var Mimmi Ekholm som föddes då hennes förädrar var verksamma i Marielund där det bl.a. var ett mejeri. Se under "annan verksamhet".

Läs artikeln: Mimmi Ekholm
Lägenheter som nämns i dokumentationen:

Andersberg här ovan
Bergbomstomten gårdarna
Bergshem gårdarna och här ovan
Bergshyddan här ovan
Carlsro gårdarna
Charlottero Gårdarna/ Mellan Fredrikssons och Mattssons
Ekbacka här nedan
Eriksdal Annan verksamhet/Affärer
Eriksberg Annan verksamhet/Pensionat, nuvarande Holgerssons
Fredriksdal här nedan
Fredriksro här nedan
Fridhem här ovan
Gerdalund här ovan
Granhill gårdarna
Granliden här nedan
Gransäter här nedan
Hagalund här ovan
Hagtorp här ovan samt Gårdarna/ Modins
Janneberg här nedan
Johannelund Gårdarna/ Lindstedts
Johanneberg gårdarna - huset som försvann
Johannesberg 1:27 här ovan
Johannesberg 2:16 här nedan
Karlsberg här ovan samt sjöfart.
Loviselund här nedan
Kristinelund Svanströms, sjöfart.
Lådan här ovan
Löfhyddan gårdarna
Margaretahem här ovan
Marieberg Annan verksamhet/Pensionat
Martineberg här nedan
Mattiasberg gårdarna
Rosenlund Annan verksamhet/Wilhelmssons trädgård
Sandtäkten Annan verksamhet
Sigfridslund här nedan
Sjövik gårdarna
Skogsdal här nedan
Sofielund Gårdarna/ Lindstedts
Solberga här ovan
Solbacka Gårdarna och annan verksamhet/handel o komm.
Strömbacken Gårdarna/ Vårgården
Strömsbro Gårdarna/ Vårgården och nedan under Fredriksro
Svaneberg här ovan
Vreten här nedan
Ängshyddan här nedan

Huvudparten av lägenheterna har naturligt nog namn efter de som bodde där. I kap. 1 ovan har vi ju Gerdalund och Margaretahem som bra exempel.
Vi fortsätter söderut.


Södra Edeby
Kartan här bredvid kan förstoras 2 ggr genom att klicka på den.
Högst upp har vi 4:24 som är Mattiasberg - beskrivs under "gårdarna"
4:14 är Vreten - beskrivs nedan.
4:23 är Eriksberg - beskrivs under "annan verksamhet"
4:21 är Granliden - beskrivs nedan.
4:15 är Sigfridslund - beskrivs nedan.
8:5 är Martineberg- beskrivs nedan.
8:4 är Jan Erik Ers´- beskrivs nedan.
8:7 är Janneberg
8:9 är Ekbacka - fram till nu en obebyggd tomt
22:1 är skomakar Ungmans
23:1 är skräddar Janssons
6:42 är Johanssons/ Isbrandts
8:3, 8:8, 8:6 och 8:12 inom Humlegårdsängen beskrivs nedan.Vreten - Edeby 4:14
David Davidsson f. 1826 med hustru Karin Mattsdotter f. 1830 kom från Roslagsbro till Edeby 1852, dvs innan laga skiftet var klart två år senare. Han representerade hustrun med fullmakt vid laga skiftet då de erhöll 1/2 mantal nr 5 som låg tvärs över ön mot Norrbyle. Halva hemmanet avstyckades senare. Den kvarvarande halvan är det vi nu kallar Steneborg, Edeby 5:9. På 1880-talet såldes hemmanet och familjen bodde kvar på ägorna med en 50-årig besittningsrätt av en jordlägenhet som de kallade Davidsberg och som gränsade till nuvarande Granhill. Källa 01-VÄD-230. Karin dog vid sekelskiftet och då flyttade David och sönerna hit till Vreten.
Dottern Kristina Lovisa föddes 1854, sonen Jan Erik 1858. Sedan följde David August 1863, Matts Fredrik 1865 och Anders Gustaf 1869.
Jan Erik dog 1895. David Davidsson blev änkling i december 1900 och själv dog han 1902. Alla tre kvarvarande sönerna blev sjömän och bosatte sig utomlands, men fortfarande skrivna i Väddö.
10 maj 1886 mönstrade både David August och Matts Fredrik på skeppet Emanuel i Stockholm som lättmatroser med lönen 28:50 kr/mån. De mönstrade båda av i Gävle den 21 augusti samma år. Emanuel var på 425 reg.ton och destinerat Grimsby via Sundsvall. David Aug. mönstrade ett par veckor senare lättmatros på skonertskeppet Svea fr. Gävle m. dest. Cap via Ångermanälven och mönstrade av i Gävle 11 okt året därpå. Han flyttade till Antwerpen 1908. Sv. konsulatet i Liverpool meddelade 1921 att Davidsson avlidit genom självmord ombord s/s Marie de Larrinoga i Italien (?). Han bodde senast i Liverpool.
Matts Fredrik var påmönstrad skonertskeppet Henry fr. Norrköping som styrman från oktober 1900. Bröderna Matts Fredrik (död 1921) och Anders Gustaf (död 1917) bodde i Vreten då de inte var till sjöss. Gustaf var tillfälligt hemma sommaren 1898 och tillsammans med grannen och sjömannen Fredrik Nilsson, som också kom hem i juni från avmönstring i Rotterdam, förkovrade de sig i snickaryrket i Söderbykarl. 1909 tog Gustaf och Matilda (Tilda) Mattsson f. 1882 ut lysning. Matilda var syster till Viktor Mattsson i Norrbyle men som även ägde Edeby 1:16. Sonen David föddes i juli 1910 och Ivar Gustaf i maj 1912 varefter fadern dog i februari 1917. Grannarna Johan och Emma Eriksson var i april vittnen till att Matildas make i lifstiden, sängliggande sjuk, till hennes förmån upprättat muntligt testamente så att hon kunde bo kvar i orubbat bo..
När Matildas svåger David August dog utomlands fyra år senare kom de omyndiga barnen David och Ivar att stå som sterbhusdelägare med häg. Wilhelm Eriksson i Mälby som förmyndare. Tillgångarna utgjordes av lägenheten "Davidsberg" avsöndrad från 1/4 mtl. nr 5 Edeby med 1 ha åker och 1,7 ha övrig mark till ett värde av 700 kr. I övrigt kontanter om 252 kr.
David var ofta hemma trots att han var ung och arbetsför men var också till sjöss. Han omkom vid en dykolycka i en hamn på 30-talet. Ivar bodde hos sin mamma Tilda fram till 1940-talet. Här bodde senare Harriet Nyström, gift Sundberg, Georgs yngsta dotter. (se ovan)

Eriksberg - Edeby 4:23 beskrivs i kapitlet "annan verksamhet"

Ekbacka - Edeby 8:9
Mitt emot Eriksberg och Vreten, de nyss nämnda, har nu 2010 ett hus uppförts.
Lars Erik Eklund som då ägde Edeby 8:2, Trumpetarbostället, lät 21 augusti 1920 avstycka 2110 kvm från stamfastigheten till sin son Erik Bernhard Eklund för 1000 kr. Äppelträden tyder på att tomten varit bebyggd. Ekbacka fanns med i Augusta Karlséns dödsbo på 1950-talet och köptes då av Edvin Andersson som hade jordbruksmarken intill ( f.d. Edeby 8:2). När Edvin avled 1985 övertogs fastigheten av Edvins dotter Anette med make Rolf Schillén. En kraftledning gick rakt över tomten som omöjliggjorde byggnation. Vattenfall ersatte luftledningen med jordkabel i början av 2000-talet.

Under andra hälften av 1900-talet fanns här den kiosk som flyttats från dansbanan vid Sjöängen efter det att denna lades ned efter klagomål. Kiosken användes under somrarna av Allan Widén som livnärde sig på att måla skåp och möbler etc. samt gjorde en del andra dagsverken på gårdarna med mat som lön. Vintertid bodde han oftast i skogsarbetarkoja i Jättendal, Hälsingland. Maths Rigelius från närliggande fastighet rodde ofta som barn drag med honom i Väddöviken. Allan kom från ett borgligt hem i Stockholm och "rymde" från utbildning och familj i rätt unga år. Han hamnade först i Trästa-trakten där han hade någon släkting.

Sigfridslund - Edeby 4:15
Se foto under "annan verksamhet"
Anders Olsson, f.d. hemmansäg. f. 1843 i Väddö, köpte Sigfridslund 1904. Första hustrun Maria Lovisa Ersdotter f. 1843 avled 1884. De hade två söner, Anders Wilhelm född 1866 men död 1879, Erik Viktor f. 1869 samt en dotter Maria Josefina f. 1873 som blev endast 1 år. Anders Olsson flyttade från fädernesgården 1868. Det var Ol-Micksgården som beskrivs under "gårdarna". Anders hade många syskon som tog hand om jordbruket medan han själv var mera intresserad av timmermansarbete och snickeri. Han uppförde ett tvåvåningshus åt modern Anna Brita Olsdotter där hon kunde bo på ålderdomen. Marken här i södra byn hade han arrenderat på 49 år men köpte den alltså 1904.
Sonen Erik Viktor tog sig namnet Viktorin och började som skomakarlärling i Ortala på 1880-talet men gick till sjöss. Tydligen bodde Erik Viktorin i Edeby på 1890-talet för i oktober 1898 flyttade han med hustru Bernhardina Josefina, dotter Hertha Charlotta och sonen Sixten till Stockholm för att arbeta på Långholmens Centralfängelse. I Stockholm föddes ytterligare tre barn. Familjen flyttade tillbaka till Väddö i september 1906 och bodde under ett år i Sigfridslund för att sedan fram till 1909 bo i Ortala innan de återigen flyttade till Stockholm. Åter till Ortala 1917, närmare bestämt till Ortalalund där Erik hade köpt ett par fastigheter och kom att arbeta som skomakare.
Berättelse från 1870-talet Läs om Erik Viktorin och hans 1800-tal i Edeby.

Anders Olssons hustru nr. 2 var Charlotta f. Ortman 1858 i Väddö. De hade fem egna barn födda 1886 - 1902 och två fosterbarn från Stockholm födda 1907 och 1908. Den äldste sonen hette Sigfrid, född 1886 och flyttade till Stockholm 1910. Troligen var den han som fick ge namnet till lägenheten.
23 nov 1904 avsöndrades Edeby 4:15 från stamfastigheten 1/72 mtl nr 4, som ägdes av Nils Olsson. Arealen var 14 ar 87 kvm. Det är osäkert om Nils Olsson var släkt med Anders. Charlotta avled 1918 och Anders 1930.

Sigfridslund ägdes från 1909 av maskinist Alfred Magnus Lindström f. 1862 i Stockholm. 1913 togs fastigheten över av 63-årige Karl Alfred Johansson från V Harg i Linköpings län. Hustrun Anna Stina Nilsson kom från Hökhuvud. Hon avled fem år senare.
Karl Alfred avled 1926 och sonen Karl Johansson med hustru Cecilia köpte då grannfastigheten Granliden, Edeby 4:21. Fiskaren Theodor Jonasson tog över Sigfridslund, även om man kanske inte kallade stället så. Se "annan verksamhet".

Sigfridslund nr 2- Andersberg- Edeby 5:18
Gustaf Johansson, ägare till Edeby 5:4, sålde till Emilia och Natalia Olsson samt Karl Olsson lägenheten Sigfridslund nr 2 om 1112 kvm för 200 kr den 15 mars 1918. Tvillingarna Emilia och Natalia var då 28 år och Karl 16 år. Men det var fadern Anders som kom att bo här efter det att Charlotta avlidit men det verkar mer sannolikt att de redan byggt huset på ofri grund redan 1909 då Lindström köpte Edeby 4:15.
Iris Nordberg f. 1917 bodde i Sigfridslund (dotter till Teodor Jonasson) och hon minns att Anders Olsson bodde granne, dvs i Sigfridslund nr 2, som kom att kallas Andersberg, fram till 30-talet. Han bodde ensam och lite i misär varför han blev flyttad till ålderdomshemmet och fick duscha. Strax efteråt dog Anders 1930.
På Edeby 5:18 fanns på 1970-talet en fallfärdig röd stuga som senare revs och en ny byggnad uppfördes av Göran Lindblom, som också köpte till mark 1979 mot vägen.
Nära grannen Annalisa Rigelius skrev 2011 att hon mindes huset som ett spökhus som stod förfallet. Enligt berättelsen hade en gumma som hette Selma bott där och som var trött på livet. Hon gick varje natt ner till gruvan och satt med benen över kanten till gruvan men beklagade sig över att hon inte hade mod att hoppa i. Vintertid gick hon ner till sjön och högg en vak i isen och satt med benen i den. Men det blev ändå hennes död. Hon fick lunginflammation och gick bort. Hennes son var mentalt sjuk och vårdades på Ulleråker. Inget tyder på att hon verkligen var bosatt där.

Granliden - Edeby 4:21
Avstyckades 1920 från 1/72 mtl nr 4 av Karl Alfred Mattsson till Johan Viktor Eriksson. Markområdet omfattade 2870 kvm och köpeskillingen var 3000 kr. Av beloppet att döma bör det ha funnits en bostad på området, vilket inte framgår. Karl och Cecilia Johansson köpte enligt ovan denna fastighet 1926. Se "annan verksamhet".


Edeby 5:19 Vägen hit upp fick namnet Sandtäktsvägen på 2000-talet. Edeby 5:19 ligger längst in. Fastigheten avstyckades från Edeby 5:4 år 1940. Anna Margareta Frisk köpte 1941. Hon, liksom maken sedan 1925 var född 1899. Maken Karl Georg var snickare från Estuna och lär ha byggt, alt. renoverat, huset i början av 1940-talet. Sonen Rune föddes 1930 och flyttade till Stockholm som 16-åring. Han övertog fastigheten vid bouppteckning 1975. "Frisken" anlitades vid lokala byggen.

Anna Frisk var född på Väddö. Hennes mor var Selma Mattsson, (oä) dotter till båtsmansdottern Margareta Mathilda Berglöf från Gåsvik. Hon gifte sig med Olof Magnus Mattsson (f. 1860) som var dräng hos Jerk-Anders i bykärnan (se Edeby 14:1). De jobbade där tillsammans 1882-1884 då de gifte sig. 1891 köpte de en stuga i södra byn av en släkting till Jerk-Anders.
Vid sekelskiftet var Olof Magnus verksam som byggare. 15 mars 1899 födde Selma en dotter vid namn Anna Margareta, fader okänd. Samma år den 3 oktober födde Selmas mor en son, Helmer Edvard, tillsammans med Olof Magnus. Det är oklart var de bodde i södra Edeby, antingen på Jerk-Anders eller Gustaf Janssons (Edeby 5:4) ägor.
Selma avled som 31-årig 1909. Dottern Anna M. var kvar hos mormodern Margareta. 1914 avled Olof Magnus och sonen som var timmerman tog namnet Olsson och det gjorde även Selmas dotter Anna, hon som köpte Edeby 5:19 som Anna Frisk 1941. Mormor Margareta f. Berglöf avled två år tidigare.En nära granne, Annalisa Rigelius, berättade 2011 om "de personer som bodde uppe i "backen" d.v.s. nuvarande Sandtäktsvägen: Längst upp bodde "Olles Tilda" (Marg. Mathilda Berglöf) med sitt barnbarn Anna och Georg Frisk. Tildas man var Olof Magnus. De hade haft en tidigare dotter som dog i barnsäng.
Tilda ställde upp och hjälpte till att "rusta till kalas" i gårdarna i byn vid begravningar eller andra bjudningar. Hos oss hjälpte Tilda alltid till vid slakten av grisen. Hon tog hand om bloden som hon gjorde paltbröd av. Hon tog hand om fjälstren som skrapades och sköljdes. Paltbrödet gräddades i lillastugan där det fanns en gammaldags bakugn som i förväg eldades upp för att värma tegelstenarna i ugnen. Anna gifte sig med Georg Frisk och de fick sonen Rune som gick bort i relativt unga år.
Anna blev en trogen hjälpreda hos kyrkoherde Zetterlund. Hon tillredde alltid för sammankomster hos kyrkoherdeparet. Georg arbetade tillsammans med Martin Wahlberg och byggde hus. Många hus i de nya fritidshusområdena vid havet var Martin och Georg byggare till. Även nya "Ingalundastugan" (Rigelius´ stuga vid Väddöviken) byggdes av dem. Huset intill Friskens kallades Anders Ols´. Jag minns det som ett spökhus som stog förfallet och tomten var helt igenvuxen. ........" slut citat.

Georg Frisk


Martineberg - Edeby 8:5
Matts Mattsson Martin i Martineberg beskrivs under sjöfart. sjöfart
Martineberg (även det mera logiska namnet Martinsberg förekommer) är den första fastigheten
man kommer till då man åker upp på vägen med skylten "Södra Edeby".
Selma Martin var liksom maken född i Väddö i oktober 1867. Hon hette Selma Charlotta Mattsdotter
och var arrendatorsdotter i Hammarby. Matts var son till bonden Matts Ersson i Edeby.
Denne hade redan från laga skiftet ägt 1/2 mtl nr 5 m.fl. (se gårdarna Edeby 5:4)
och gift om sig med den 28 år yngre Karolina som kom att bli mor till sjömannen Matts. 15 november 1893 förrättades bouppteckning efter Karolina som avlidit 27 oktober. Tillgångarna uppgick till 685 kr som tillföll sonen Matts.
Den stora fädernesgården köptes av C Z Hallén 1883 då Matts Ersson avled.
Sonen Fritz föddes 1894 och Gerda 1899.


Fastigheten avstyckades 1901 från Edeby 8:1 (8:2) Trumpetarbostället som ägdes av Erik Sundin. Byggnaden uppfördes troligen i samband med avstyckningen. Selma blev änka 1914 efter att makens fartyg blivit minsprängt i Finland (se under sjöfart). Selma övertog ägandet genom arv 1915 och bodde med dottern Gerda kvar i Martineberg. Fritz blev sjöman men avled 19 dec 1925 då hans fartyg Saturnus förliste.
Bilden till höger visar Selma med dotter Gerda 1930 på trappan till deras hem. Selma umgicks flitigt med Augusta Karlsen (nuvarande Modins) från vars fotoalbum kortet är hämtat.

Selma avled 1944 varefter Gerda kom att äga fastigheten fram till 1953 då den såldes på auktion till Henning och Anna Lisa Nordin med två barn. De flyttade till Skåne efter att ha sålt till Birger Jansson 1972 med maka Irma som genom äktenskapsförord erhöll fastigheten 1977 då Birger avlidit.
Nuvarande ägare sedan 2018 är Åsa och Ethan Howard.

I Rospiggen 2013 finns denna artikel: Fritz Martins visbokJan Erik Ers´ - Edeby 8:4
Bonden Jan Erik Ersson f. 1852 i Väddö och hustrun Anna Greta Olofsdotter f. 1851 i Häverö flyttade 1878 från Mälby till Edeby med två söner, Johan Hilmer och Erik födda 1876 och 1877. De hamnade på familjen Davidssons hemman 1/2 mtl nr 5 med mycket mark. Davidsson var ej längre bonde och det är troligt att Ersson arrenderade jordbruket eftersom han anges som bonde i husförhörslängden 1880. Dessutom hade de en dräng och en piga, båda 18 år. Dottern Anna Teresia hade fötts 1879. År 1890 hade familjen utökats till 6 barn.

En bit in på 1890-talet blev Ersson nybyggare på denna plats i södra Edeby. Marken vid Södergärdet ingick i Erik Sundins Edeby 8:1 varifrån han lät avstycka lgh Slumpodlingen och Kummvreten om 1,3 ha 1891. Ottilia, född 1889 och systern Astrid född 1893 flyttade till Stockholm 1907 resp 1912.
Sönerna Erik och Bernhard, den senare född 1886, blev sjömän. Erik rapporterades som obef. 1912. Bernhard Eriksson utvandrade till Amerika och kom tillbaka i november 1931 och höll därefter på med fiske. Han kallades för "yankeen" för att han hade svårt med det svenska språket. Johan Hilmer flyttade till Boston, USA, 1896 och dödförklarades av N. Rosl. domsaga med dödsdag 061130. Dottern Emilia Margareta f. 1882 blev adopterad av Viktor Em. Andersson o.h.h Margareta Steneborg/Granhill år 1897. Hon hade ju vuxit upp på samma gård. Ottilia och Astrid flyttade tillbaka ( Ottilia 30 dec. 1933). Astrid Cecilia Eriksson fick fastigheten som gåva 1933 och de bodde kvar här länge. Fastigheten ligger längst upp i Södergärdet, sk. Slumpodlingen och som rundas då man fortsätter in på skogsvägen.Kummvreten ligger mot gränsen till Mälby.

Johannesberg, Edeby 2:16
Anders Viktor Andersson som ägde stamfastigheten styckade i januari 1908 av 3040 kvm och sålde till sjömannen Johan Gustaf Andersson och dennes hustru Johanna Andersson, f. Österberg. Johanna var tidigare gift med Mattias Wickström som dog två veckor innan sonen Mattias Wilhelm föddes 1873. M W Wickström blev senare sjökapten inom Transportbolaget och kom att bosätta sig vid Ortalaviken på andra sidan landsvägen. Se sjöfart, men även på denna sida under Margaretahem.
Johan Gustaf avled i sept 1926 och Johanna inom ett år 1927.

Det är Martin Vahlbergs fastighet som syns här i majskrud 2010. Martin var född 1895 och 1930 stod han som träarbetare i folkräkningen, som genomfördes detta år. De äldre i byn har lärt känna honom som byggmästare. Hans jämnåriga maka var Hilda Maria Ingeborg, född Mattson. Hon avled 1947. Familjen flyttade till prästgården 1920 och vidare hit 1922. Barnen var Inga f. 1920, Sture 1921 och Karl Åke 1923. Det var Inga som med make Olof Edelöf kom att bo här på senare tid. Båda avled under 2011 efter att ha flyttat till Solhem, som hade omvandlats till kooperativ.
Skogsdal, Edeby 2:25
År 1919 hittar vi här Ludvig Jansson född 1885. Han var då sjöman. De två äldre bröderna var också sjömän, Johan Vilhelm f. -77 som rapporterats obefintlig 1911 och Anders Petter f. -81 som flyttat till Länna 1913. Fadern Johan Erik Jansson f. 1837 kom från Malsta och hade gift sig med Johanna Margareta Karlsdotter f. -43 i Väddö. Ludvigs hustru var Edit Julia f. Nordström 1984. Deras dotter Dagny Valborg föddes 1926.
Tidigare: Den 24 maj 1876 sålde dåvarande stamfastighetsägaren till 15/32 mtl nr 2, Carl Eriksson i Toftinge, besittningsrätten till lägenheten Skogdal om 5320 kvm på en tid om 50 år till bondesonen Jan Erik Jansson o.h.h Johanna i Edeby. Priset var 750 kr. Då tiden för besittningsrätten gick ut 1 nov 1926 innehade Ludvig Jansson marken och hade ärvt bostadshusen efter föräldrarna. Modern, änkan Johanna avled 20 nov. 1922. Sommaren 1927 kungjordes en utredning om rätten att lösa in marken enligt en lag från 1925. Förrättningen var färdig 19 juli 1927 och gav Ludvig rätt att lösa in lägenheten, benämnd Skogsdal, för 800 kr. Stamfastighetens (Edeby 2:4) ägare 1927 var Lennart Jansson, beskriven i kapitlet om gårdarna, och denne godkände överlåtelsen. Vid denna tid var Ludvig gruvförman
Fotografiet från försäljning 2015 Sv. fastighetsförmedling.


Gransäter, Edeby 6:33

Marken här tillhörde bonden Anders Pehrsson i norra byn och hade beteckningen nr 6 1/16 mantal litt Fg. Skepparen Anders Andersson köpte på 70-talet mantalet, som bestod av två skiften, och lät avstycka det norra till skepparen C E Andersson 1894. Sjömannen Anders Petter Pettersson och hans hustru Greta Stina hade ett 50-årigt kontrakt från 1873 avseende nyttjanderätt på ett markområde i nordöstra hörnet av skiftet. Det har numrerats med fig 40-46 i kartan här bredvid. (kartan kan förstoras i ett nytt fönster genom att klicka på bilden.) Där syns också byggnaderna. Det fanns alltså vägförbindelse hit genom Södergärdet med de tidigare beskrivna fastigheterna.
Kontraktet skulle beaktas vid avstyckningen.
Anders Petter omkom i dec. 1895 med skeppet Frans som sedan dess ej avhörts. Änkan Greta Stina Ersdotter hade två barn, sonen Anders Wilhelm f. -78 och dottern Elin Sofia f.-85.
Carl Erik Andersson, som alltså ägde 1/32 mtl nr 6 Edeby 6:21, lät avstycka Edeby 6:33 21 maj 1923 till sjömannen Anders Wilhelm Andersson, dvs sonen i huset. Han dog i dec 1928 efter att ha förklarats sinnessjuk och varit intagen på Långbro.


Här bodde också jordbruksarbetaren Oskar Wiman f. -75 och dennes systerson Josef Teodor f.-98, sjöman som flyttade 1922 och blev dräng på prästgården. Oskar avled 1938.

En annan sjöman, Karl Hugo Eriksson f. 1904 var gift med skulptören och slöjdläraren Carl Meurlings dotter Margit f. 1909. De hade bott några år i Normans avstyckade lägenhet Karlsro, Edeby 2:22, där det senare blev trädgårdsmästeri, Sjölins. Margit och Hugo flyttade hit till södra byn och här växte dottern Solbritt upp. Familjen flyttade till Stockholm 1938.
Solbritt som var född 1930 fick sedan med sin make tre söner. Carl hade byggt ett hus på berget i anslutning till hemmet i norra byn som Solbritt senare tog över som fritidsbostad. Solbritt avled 2001.
Om du läst Sven Holvanders berättelse om livet i byn på 20- och 30-talen så nämner han där att han som 12-åring runt 1930 hade kört sönder sina nyinköpta skidor. Den som lagade skidspetsen var just Hugo, som han kallade sin släkting. Han hade kanske tillgång till svärfaderns slöjdsal i Norrbyle skola. Men hur de var släkt är inte klart.
Karl Johansson med hustru Märta som bott i lägenheten Charlottero köpte Gransäter 1939 och flyttade till Husinge 1940. De hyrde ut fastigheten till fiskaren Johan Edvin Eriksson med hustru Ester och barn till 1942 då de mot slutet av året flyttade till Ortala.
Karl Johansson sålde Gransäter till en konditor Cederblad 1943. Denne och hustrun flyttade till Täby i slutet av 1947.
Carl Eriks egen bostad, Lövhyddan, syns inom fig 6 nära landsvägen. Läs mera om honom i kapitlet "gårdarna".Janneberg - Edeby 8:7
Här bodde Josefina (Fina) Jansson f. 1875 med barnen Linnéa f. 1902 och Halvar f. 1905. Linnéa hade vistats i Ununge mellan oktober 1911 och oktober 1913 då hon flyttade tillbaka till mamman i Edeby. Finas bror fanns i hushållet 1919. Han hette Johan Olof (Janne) Jansson f. 1872 och var sjöman. När han gått iland var han många behjälplig som tex. gårdskarl på 30-talet. Boningshuset byggdes av Janne och Halvar. Halvar gifte sig med Greta f. 1918, dotter till Ludvig och Ragnhild Sundin.

Tidigare:
Finas föräldrar var nybyggaren Jan Petter Jansson f. 1828 och Karolina Olsdotter f. 1844 i Väddö. De hade gift sig 1870 då Jan Petter var bonde i Gåsvik. Han var född i Bro där hans föräldrar Jan Erik Jansson (f. 1805 i Bro) och Karin Persdotter (f. 1801 i Ununge) hade jordbruk. Föräldrarna bodde senare hos Jan Petter och Karolina i Gåsvik med barnen. Förutom tre barn som inte överlevde var det sonen Johan Olof, Josefina och tvillingsystern Erika Mathilda, Margareta f 1877, Anna Magdalena f. 1880 och Carl Hilmer f. 1884.
1886 flyttade familjen till Edeby, mellanlandade på Lindstedts gård för att året därpå arrendera Nr 4 1/9 mantal, den gård som senare kom att bli Johan Gustaf Janssons, sonen Gustaf Johanssons och i slutet av 1900-talet, Gustafs dotter Annas, gift Fredriksson. När bonden Johan Jansson kom 1890 från Veda flyttade Jan Petters familj till Edeby nr 8 1/2 mtl, dvs. Trumpetarbostället som ägdes av Erik Sundin. Från denna fastighet, Edeby 8:2 som gränsade till kyrkans mark i söder, avstyckades Edeby 8:7, dvs Janneberg om 2368 kvm den 4 april 1917. Det var Johan Jansson som köpte av Birger Lundin och Linus Carlsson för 500 kr. och förmodligen var det Finas bror Janne (Johan Jansson) som stod som köpare. Familjen bodde ju på Sundins hemman som denne sålde 1917 till Lundin/Carlsson. Janne som under 40-talet stod som pråmskeppare avled i december 1946.

Nu går vi över landsvägen mot Ortalaviken.

"Kullstugan"
Jan Petter Jansson (1828-1911) blev änkling 1901. Fostersonen Emil Wiman f. 1893 - mamman var og. fd. pigan Matilda Wiman - bodde hos honom liksom sonen och sjömannen Janne. I början av seklet bodde även Fina med barnen Linnéa och Halvar hos fadern. Emil, som blev sjöman, dog 15 december 1914. Det var många fartyg som blev minsprängda i december 1914.
Tommy Halvarsson, son till Halvar och Greta i Janneberg, kan tänka sig att hans farmor Fina och barnen bodde i den s.k. kullstugan som låg på andra sidan landsvägen tills de flyttade över till Janneberg. Stugan flyttades under krigsåren till Lundins affär. Grunden finns kvar och några syrénbuskar. Här bodde tillfälligt några av de dalkullor som fick anställning vid Mossgruvan där de jobbade med skiljningen av fältspat och kvarts.

Humlegårdsängen

I norra ändan av Humlegårdsängen styckade ägaren till 1/2 mantal nr 8, E A Sundin, av Edeby 8:3 till mågen Wilhelm Wickström i december 1903. Mera om den fastigheten som därmed fick 1/64 mantal nr 8 i kapitlet "sjöfart". När Sundin 1917 sålde sitt 31/64 mtl nr 8 till ing. Birger Lundin och godsägaren Linus Carlsson lät dessa avsöndra 2,91 ha till Wäddö Grufaktiebolag. Området fick namnet Björkhagen enligt köpebrevet 6 nov 1917 och priset var 5000 kr. Gruvbolaget avsöndrade Björkhagen till Edeby 8:6 och 8:12. I aug. 1922 avstyckade bolaget lägenheten Loviselund, Edeby 8:8 om 4590 kvm från Edeby 8:6 för 1000 kr. till kapten Wickström som även senare kom att äga Edeby 8:6. Ny ägare till Edeby 8:12 blev handlaren Karl Lundin som uppförde sitt fritidshus här.
Fotot t.v. är från sommaren 2009. Vi skymtar Karls sonson Jan som bidragit med värdefull historik genom sparade dokument från far och farfar.


Byggmästare Johanssons, Isbrandts - Edeby 6:42
Nybyggaren Sven August Johansson f. 1846 i Håkantorp, Skaraborgs län, kom inflyttande i april 1870. Hustrun blev Anna Lovisa f. -44 och de fick sonen Anders 1872. Anna Lovisa dog 1886. År 1888 gifte sig Sven med Klara Landin från Stockholm och fick året därpå sonen Nils. Sedan följde sönerna Josef 1892 och Petrus 1893. De bodde i Edeby södra nr 4, i det hus som Sven troligen byggde. År 1900 står han som byggmästare. 1904 omkom Nils genom olyckshändelse vid lastning vid Mälbygruvans lastbrygga. Anders rapporterades som obefintlig sjöman 1900. På 1910-talet angavs sonen Josef som byggnadsarbetare och fadern, byggmästaren, avled 1 dec. 1912. Petrus var fortfarande hemma men flyttade till Stockholm 1916, medan brodern Josef fortfarande bodde med modern 1919. Hon dog 1 jan. 1941 i Väddö. Petrus bytte efternamn till Isbrandt och köpte jordbruksfastigheten Edeby 2:10 med mark ner mot Nothamn. Oklart om han bodde i huset efter Nygårds-Tilda, men på senare tid bodde han och hustrun vid landsvägen i Edeby 6:42 som var en gammal avstyckning från Erik Anderssons (Jerk-Anders) Edeby 6:9.
Huset vid landsvägen togs efter Petrus död i början av 1980-talet över av Petrus´ och hustrun Esters två döttrar Ulla och Kerstin, numera avlidna. Dottern Kerstin sålde jordbruksfastigheten år 1988.
Josef Johansson hade en verkstad i uthuset med bl.a. cykelreparationer. Så småningom blev det bilverkstad i Ortala, alldeles vid vägkanten. Där byggde han bostaden ovanpå verkstaden och med hustrun Edit fick de tre barn: Svante, Sverker och Barbro. Barbro avled i december 2009.

Anders Johan Johansson f. 1847 i Håkantorp flyttade ensam hit i nov. 1873. Familjen bestod fr.o.m. 1874 av hustrun Brita Kristina Ekroth f. 1853 och tre barn födda 1875 - 1880. Senare tillkom två barn. De anges ha bott i N Edeby och det är både troligt att det var två bröder Johansson som kom till Edeby från Håkantorp. Anders och Kristina gifte sig 1874. Kristina avled i maj 1900 och Anders 1929. Anders arrenderade lägenheten som kallades Johannesberg, Edeby 1:27 och man kan gissa att bröderna byggde bostadshuset på Johannesberg. Se ovan.
Dottern Emili flyttade till Stockholm 1902.Skräddare Janssons Fredriksdal
Nere vid vattnet ligger nuvarande Edeby 23:1. Från början var det en avstyckning från "Klockars" 1/4 nr 1 och 1/8 nr 6 och benämndes Fredriksdal.
Eftersom det gällde avstyckning från två olika mantal (nr 1 och 6) blev den nya stamfastighetsbeteckningen den som stod på tur för tillfället, nämligen 23.
Fredrik Jansson var född 1862 i Lohärad. Han gifte sig 1892 med Margareta Andersdotter f. 1863 i Väddö. I januari 1893 föddes sonen Paul och 1896 dottern Paulina som emellertid dog samma år. Sonen Paul blev bara 10 år. Hustrun avled 1911 varvid lägenheten genom testamente övergick till Fredrik. Det är troligt att Margareta var dotter i Klockars.
Maria Olsson, f. Hammarström 1860 och som hade blivit änka 1885 efter sjömannen Jan Olsson, kom att bli hushållerska hos Fredrik som var verksam som skräddare i byn under många år. Maria avled i juni 1935.
I maj 1943 sålde Fredrik lägenheten till Hugo Ålinder för 6000 kr. Enligt köpekontraktet undantogs två rum i byggnaden nere vid sjön. Rummen skulle byggas om och kostnaden gäldas av Fredrik själv. Han avled i juli 1945.
Skräddare Wicklander
Nu beger vi oss ännu längre söderut. Nära gränsen till Mälby, där nu familjerna Levisson och Öhman bor, hade Ivar Törning sin verkstad. Vi återkommer till honom.
Hit kom gårdsskräddaren Anders Wicklander f. 1833 och hans hustru Margareta Charlotta f. Edström 1840 från Mälby. Hon var dotter till skomakaren Jan Erik Edström i Prästgården. Anders hade kommit till Mälby från Söderby 1858 och det var 1861 som paret flyttade över gränsen in i Edeby. Då hade de sonen Erik som de fått 1859. De fick sedan Carl Johan 1863 och Emma 1864 men båda barnen dog 14 februari 1866. De fick en ny Emma Katharina året därpå och 1870 föddes Johan, 1874 Selma,1876 Otto, 1878 Frida och slutligen 1881 Frans Gottfrid.
Anders var kyrkobokförd som nybyggare då de bodde i Edeby men det kanske var skräddare han var även då. Lägenheten låg på kapten Anders Anderssons hemman nr 6 1/16. Emma Katarina dog 1890. Johan blev skomakare men gick ut på sjön 1891 och Selma flyttade till Stockholm 1893. Otto blev sjöman och Frida flyttade till Kungsholmen i Stockholm 1898. In på det nya seklet var det Otto och Frans Gottfrid som var skrivna i Edeby, men var ute på sjön emellanåt.
1909 gifte sig Frans Gottfrid med Charlotta Wilhelmina Strid f. 1886 i Skaraborgs län men bosatt i Uppsala där giftermålet stod 19 november i Domkyrkoförsamlingen. Men redan i april hade dottern Svea Linnéa fötts. Familjen flyttade direkt till Elmsta och Frans Gottfrid blev handlare. De bodde i lägenheten Gotthem samt 1 lgh. i K Vesterlunds del. Dottern Lilly föddes 1911, Sven Harry 1913 men dog 1915, Olof Gösta 1915 och Elisabet 1916.
Anders Wicklander avled 1915 varefter Frans Gottfrids mor flyttade till dem i Elmsta. Frans Gottfrid avled 1958.
Lilly gifte sig Eriksson och hennes dotter Kerstin bor nu i Älmsta. Kerstins morfars far var alltså Anders Wicklander i södra Edeby.


Ängshyddan Edeby 6:23


Den fastighet som ligger allra sydligast i Edeby by är Ängshyddan som styckades av 1902. Säljare var J Edvard Öhman och J Erik Öhman, ägare till stamfastigheten Edeby nr 6 1/16 och köpare Johanna Margareta f. Öhman med make skepparen Magnus Olsson. Gränsen i söder utgörs alltså av kyrkans mark och i öster landsvägen. Fram t.o.m. 1980-talet bodde här Helge Magnusson som ärvt lägenheten. Hans dotterson Olof Åkerlund äger omgivande skogsmark ner till viken och är numera bosatt i huset som tidigare var Arne Malms affär vid nerfarten till Karlsviken.

Läs om en familj som bodde här i början av 1900-talet: Familjen Thunell

Fredriksro Edeby 6:34
Enligt kontrakt 5 dec 1924 avstyckades från Edeby 6:7 tillhörande Kristine Ohlofson lägenheten Fredriksro om 4 370 kvm för att tillträdas 31/3 1925. Mer information finns i kapitlet om gårdarna. Det fanns enligt ritningen i kontraktet ingen byggnad inom det avstyckade området. Priset var 575 kr. och köpare Anna Svensson, syster till sjömännen Fredrik och Emil Nilsson. Läs om dem här. Varför lägenheten kom att kallas Fredriksro är okänt. Brodern Fredrik var visserligen uppväxt i närheten men i skrivande stund är det inte klart var familjen Svenssons stuga låg. Jag arbetar med hypotesen att det faktiskt fanns ett hus på det avstyckade området och det var där Svenssons bodde. Fredriks fru Josefina var dotter till Erik Larsson som ägde större delen av mantalet nr 6 här i området och familjen bodde här till 1914 då Fredrik kom hem från Sydafrika där han jobbat i gruvorna efter att ha seglat på de sju haven. Emil hade flyttat till Söderfjäll och när fadern Nils avlidit i april 1919 flyttade modern Carolina till Elmsta där hon avled 1930 vid 84 års ålder. Sonen Fredrik var snickare där och tillverkade likkistor. Annas syster Hilma hade gift sig och bodde i Söderbykarl.
Anna Henrika Svensson avled emellertid 8 maj 1925 efter att ha fått lagfart på fastigheten 9 april. Bouppteckningen skedde 16 maj.

Verner Jansson tar över.
Skomakaren Erik Eriksson bodde i lägenheten Strömsbro, avstyckad från Vårgårdens ägor nära Klockars inne i byn. Huset har tillhört Olle Östergren och hans syster och syns knappast pga. allt sly på tomten, som numera räknas som obebyggd. Eriks far Erik Ersson hade byggt huset. Modern hette Gustava. Erik jobbade även i Mälby gruvor och fick med tiden dålig hörsel. Han gifte sig med den 20 år yngre Engla Berglöf och de fick döttrarna Elin 1892 och Astrid 1898.

Elin gifte sig med Verner Jansson, född i Ununge 1884. Verner och Elin flyttade till Veda 1911 och vidare till Häverö 1912. Sonen Elis var född 1910. 1919 flyttade de tillbaka till Strömsbro i Edeby från Harg. Den 30 september 1925 köpte Verner och Elin Fredriksro av Anna Henrika Svenssons sterbhus (modern och syskon m.fl.) för 1800 kr. Systern Astrid flyttade samma år in i Strömsbro med sin man sjömannen Erik Edvin Karlsson och sonen Valter som fötts 1922 då de bodde i Hammarby. 1933 föddes Olle som senare tog namnen Östergren. Astrids mor var gift med fiskaren Karl Enman och när hon avled 1939 kom Astrid att hushålla hos Enman vilket betydde att åtminstone Olle kom att bo på två ställen i byn, dels i Strömsbro och dels hos sin "styvmorfar" i Edeby 1:55.

Verner var timmerman och det kan vara möjligt att han redan hade påbörjat och ev. färdigställt huset åt Anna Henrika eftersom det enligt uppgift uppfördes under 1925. Det mindre huset fanns tydligen innan och kan ha varit familjen Svenssons bostad. Vid 1930 års folkräkningen var Verner vägarbetare. "Verners Elin" är det många som minns. Elis flyttade till Stockholm.
1935 yrkade Verner att utfartsvägen från Fredriksro över stamfastigheten ner till allmänna landsvägen skulle uttagas i enlighet med avstyckningen 1924/25. Viktor Andersson som köpt avstyckningsfastigheten Edeby 6:7 1932 bestred detta yrkande eftersom det inte fanns någon bestämmelse om vägrätt i hans köpeavtal. Via domstol och ny förrättning 1936 fick Viktor Andersson ersättning för Fredriksros rätt till väg. Läs mera i kapitlet "gårdarna" om stamfastigheten 6:7. Fullständiga handlingar finns i Fredriksro.