Bildarkiv


PROJEKT

Projektstöd för utveckling av landsbygden handläggs av länsstyrelsen men utbetalas av Jordbruksverket. Edeby by sökte under 2005 ett sådant jordbruksstöd med inriktning på byutveckling och bevarande av kulturarvet på landsbygden samt för att stödja gårdarnas ekonomi.

Under 2006 beviljades drygt 340 000 kr för renovering av Nothamns fiskeläge och Edeby gamla ångbåtsbrygga. 75% av beloppet var rent jordbruksstöd och 25% EU-bidrag. Dessutom stod gårdarna själva för ca 60 000 kr. för att klara den totala kostnaden på 400 000 kr.

Projekttiden för vår del var 11 januari - 31 maj 2006 efter omfattande arbete med ansökan och anbudsförfarande under 2005. Renoveringarna utfördes under april och maj 2006.

Ansökan om bidrag till renoveringarna: bilder bifogade ansökan

Renovering av kajen vid Nothamn 2006: bilder

Renovering av ångbåtsbryggan i Väddöviken 2006: bilderUnder 2007 söktes och beviljades projektstöd för upprustning av den s.k. ladan vid Nothamn. Länstyrelsen bidrog med 50% av kostnaderna för materiel och extern arbetskraft. Bidraget blev 21 000 kr., dvs totala kostnaden hamnade på 42 000 kr. Ladan har enligt uppgift flyttats från Fjällboholmar och har ägts av Matts Andersson i Nothamn. Den skänktes av honom till Edeby by tillsammans med den sk. vasstaksboden 1998.

Renovering av "ladan" vid Nothamn 2007: bilder

År 2000 renoverades den gamla "vasstaksboden" vid Nothamn av egna medel. 2008 söktes och beviljades projektstöd på max. 25000 kr för att förstärka timmerkonstruktionen samt att lägga ny nockvass.

Renovering av "vasstaksboden" vid Nothamn 2008: bilder