Tomtområden - Skottviken


Skottviken

Skottviken, eller Skattviken som den hette vid laga skiftet, ligger mellan Flisbergen och Nothamn. Från norr kommer man dit genom Flisbergens tomtområde och hamnar då på det brunfärgade området i norra delen av viken. Detta område är en av Edeby bys samfälligheter, benämnd Edeby s:12. Bysholmen , Edeby S:15, är en annan. Kartan är från 1840-talet men genom att den under laga skiftet 1846 - 1854 användes flitigt blev den nedsliten och i dåligt skick varför den senare har restaurerats elektroniskt. Originalkartan finns kvar i sitt slitna skick i stadsarkivet i Norrtälje.
Den norra delen ägdes då av en bonde vid namn Anders Ersson. Dennes söner tog sedan över och sålde till G Wilhelm Andersson vars släkting Edvin Andersson tog över vid mitten av 1900-talet varefter denne styckade av tomtområdet Flisbergen.
Även mellandelen, märkt Ac, har haft flera ägare och köptes på 1950-talet av Edvin Andersson. Helge Anderssons tomt var då redan avstyckad. Övrig mark ingår i tomtområdet.
Den södra delen, märkt Fi, har sedan laga skiftet tillhört samma släkt som styckade av tomtområdet Skottviken/Nothamn på 1960-talet.

I samband med laga skiftet förhandlades gränsdragningen mellan byarna Edeby och Norrbyle. Norrbyle byamän, som inte hade egen fiskeplats vid Ålands hav, tillkännagav då "att de ägde rättighet till not- och nätgistplats ävensom till båtars uppdragning vid Skottviken å Edeby ägor, samt yrkade och påstod att hädanefter och allt framgent samma rättigheter skulle bibehållas, vilket helt och hållet bestreds av Edeby jordinnehavare och ombud. Norrbyle byamän avträdde."Trots detta upplät Edeby byalag området till norrbylefiskarna och byggde gemensamma fiskebodar och båthus. När sedan yrkesfisket försvann från Skottviken kom de byggnader som inte brann ner att finnas kvar och användas av vem som helst. Detta har berättats av personer från båda byarna och som växte upp här i början av seklet. De deltog även i fisket.
I modern tid har John Mattsson, som hade grannfastigheten, låtit renovera vasstaket. Gunnar Bergman har i tidskriften Rospiggen berättat att han vid ett besök i Skottviken 1955 träffade Mattsson som just var i färd med att lägga nytt rörtak av vass. Han hade fått ett par kumpaner från yngre dagar att göra arbetet, Bernhard Ungman och Karl Mattsson. Rörtaket var tidigare lagt med halm, som slitits av när stormarna i den oskyddade viken legat på. På bilden t.h. ser vi Johns hustru Anna-Stina och dottern Karin framför båthuset med det gamla halmtaket ca 1950.
2008 ombesörjde Kurt Boxström, som också bor i området, omläggningen av taket med hjälp av "kulturbidrag" med Anna-Stinas bistånd. Bilden t.v.
Tre av John och Anna-Stinas döttrar som äger grannfastigheten gör inga anspråk på båthuset, ej heller någon annan, varför byggnaden med laglig rätt tillhör Edeby by och förvaltas av Edeby bys samfällighetsförening.


Edeby byalag äger området (s:12) där båthuset med vasstak ligger. Ytterligare två byggnader ligger helt eller delvis på byns mark. Markarrende finns för dessa.Samma stuga som den röda ovan ser vi här på sommaren 1937 då den hyrdes av Sixten Viktorin med hustru Ingeborg Siri. Sixten var en av fyra söner till Erik Viktor Viktorin som har nedtecknat en berättelse hur det var att vara ung i Edeby på 1870-talet. läs här
Sixten var då 35 år och det är troligen han som tog fotot, som finns i hans kvarlämnade fotoalbum. Det är sannolikt fadern som var på besök hos son och sonhustru. Han var då 68 år och det var fyra år senare som han skrev den tankeväckande berättelsen.


Mellan den norra och södra delen av Skottviken finns det s.k.Skottvikskärret som ligger inom Skottviksryan.

Här röjs det för första gången i kärret 2 december 2009, den första vintriga dagen för säsongen.Söderifrån kommer man till Skottviken via Skottviksvägen. Här ser vi när Uppsala universitet har en av sina exkursioner under ledning av prof. Thulin 22 juni 2010. Det är möjligt att vi kan få en mer detaljerad beskrivning av kärrets flora och effekter av den röjning som utfördes före den snörika vintern och under kommande år.

Lördagen 10 december 2022 träffades här medlemmar i RNF Naturskyddsföreningen Roslagen med bl.a. Kristoffer Stighäll, Krister Stighäll, Kjell Andersson (tidigare Skogsstyrelsen) och Danne Johansson. Det var på förmiddagen med barmark i kärret. Under eftermiddagen och följande natt kom minst 1 dm snö som skulle ha tillintetgjort det arbete de hann med i form av röjning och fällning av hindrande träd.


Bilder från Skottviken förr och senare: gamla bilder     


Tomtområdet
På södra sidan av Skottviken, den rödmarkerade udden, ligger det s.k. Måsgrundet Måsgrundet
Jämför med kartan från laga skiftet ovan. Vid avstyckningen 1962 var syftet att utnyttja "sundet" som en båthamn med vågbrytare mot havet. Eftersom ingen samfällighetsförening bildades i samband med avstyckningen blev det ingen enighet att kosta på en sådan båthamn. Måsgrundet är en gemensamhetsanläggning för alla 54 tomter (gulfärgade) som finns inom tomtområdet.
Det finns inget enhetligt namn för tomtområdet vars gruppering närmast Nothamn brukar kallas "Nothamn" och inkluderar även de fastigheter som avstyckades 1953 och är vita på kartan. Den västra delen kallas praktiskt för "Skottviken". Den planerade vägen mellan de två områdena blev aldrig anlagd. På grönområdet utmed Nothamnsvägen finns den vattenfyllda gruvan som beskrives under "gruvdrift" på annan sida.
Kartan kan förstoras genom att klicka på den.
Ett tiotal fastigheter ansökte år 2000 om att bilda en samfällighetsförening omfattande hela det detaljplanerade området, dvs det gröna på kartan. Förrättningslantmätaren medtog i kallelsen även de fastigheter som avstyckats på 1950-talet (ofärgade) vilket ledde till oenighet och splittring vid förrättningsmötet. Lantmätaren klarade inte av att genomföra en förrättning i enlighet med ansökan varför i stället församlingen nöjde sig med att bilda en förening omfattande endast Måsgrundet.