Skottvikskärret.

Skottvikskärret ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram. Området ingår i den riksomfattande våtmarksinventeringen och ingår också i Myrskyddsplan för Sverige.

Bevarandet av våtmarkens värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av  sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.

Kärret har höga botaniska värden både vad gäller kärlväxter och mossor och är regionens enda kalkpåverkade översilningskärr, dvs. översilas av kalkhaltigt vatten genom att kärret är svagt sluttande.

Hälften av kärret är bevuxet med skog av klibbal, glasbjörk, ask, brakved, gran och tall. Vanliga växter i fältskiktet är olika starrer, topplösa och älggräs, men här växer även flugblomster, skogsnycklar och brudborste. I bottenskiktet finns bl.a. gyllenmossa och stor skedmossa.

Den andra delen av Skottvikskärret är ett öppet översilningskärr. Här finns en artrik välutvecklad kalkkärrsflora med flera ovanliga och kalkgynnade växter. Bl.a. förekommer kärrknipprot, majviva, ängsstarr och snip. Bottenskiktet är också artrikt med bl.a. dunmossa och guldspärrmossa.

Kontaktperson är magnus.bergström@norrtalje.se tel 0176-71340  el. 0702094200.