Tomtområden - Skottviken


Måsgrundets samfällighetsförening


Måsgrundets samfällighetsförening bildades i augusti 2001 för att förvalta samfälligheten Edeby s:32, i bilden nedan rödmarkerad och avsedd som hamnområde.
Samfälligheten har tillkommit vid avstyckning 1962. Delägare är fastigheterna Edeby 19:1 - 19:54.


Vattenområdet utanför med beteckning Vb får överbyggas med bryggor enligt detaljplanen och har så gjorts, privat bekostade innan föreningen bildades.
Det med V betecknade området får enligt detaljplanen inte bebyggas med bryggor eller bodar som kan förhindra passage till Måsgrundet utanför tomten Edeby 6:40 som ligger utanför det detaljplanerade området.
I övrigt finns inga utstakade vägar till hamnområdet utan tillgängligheten skall ske enligt allemansrätt på stamfastigheten, dvs det grönfärgade området.
Årsmötesprotokoll och annan medlemsservice kommer inte att vara tillgänglig i fortsättningen på denna sida.

Från årsmötet 22 augusti 2009: Ca 20 medlemmar närvarande i duggregnet.

Årsmötesprotokoll

Från årsmötet 16 augusti 2008:

   

Här visas bilder från bodbygget 2008: bodbygge