Tomtområden - Skottviken bodbygge


En tillbakablick på uppförandet av förrådsbyggnad 2007 - 2008

Vid årsmötet 2006 informerades om styrelsens förslag till nya bodar på området.

Skriftlig information november 2006 som angav en kostnad på 6000 kr./bod om man bygger själv
Bildexempel från Norra Havsängen hamn. Förhandsbesked för ca 15 bodar á 1,5x 3,0 m. Intresseanmälan till sekreteraren.

Informationsmötet 9 april 2007 i Älmsta protokollfördes ej. Uppdrogs åt två medlemmar att upprätta anbudsförfrågan samt att
kontakta byggföretag. Byggbeskrivning förelåg.

Bygglov beviljat 2007-04-18 Byggherre Måsgrundets samfällighetsförening. Bygganmälan godkänd. Byggsamråd erfordras ej
vilket innebär att om arbetet påbörjas inom två år och avslutas inom fem år, endast en enkel anmälan behöver lämnas till
Bygg- och Miljönämnden då byggherren anser att arbetet är klart. Detaljplanen för Edeby s:32 gäller.

Vid extra stämma 2 juni 2007 fanns fyra bodar uppförda. Stämman godkände att styrelsen inom ramen för erhållet bygglov
får fortsätta arbetet med att låta uppföra ytterligare det antal bodar som intresseanmälan angav.
Det totala antalet bodar blev 26 st. på en yta med arealen 120 kvm. De fyra befintliga bodarna uppfördes 2007 av medlemmar.

Finansiering: Under sommaren 2007 inbetalades 1500 kr/bod.

Byggmöte 12 apr 2008 För det fortsatta arbetet med 22 bodar har under våren kontakt tagits med ett par byggfirmor med
anbudsförfrågan. Byggkostnad per bod beräknades till ca 18000 kr och önskemål var att bygget skulle vara klart 1 juni.
Ingen av de tillfrågade kunde åtaga sig jobbet.

Fortsatt byggnation I början av juni kom det fortsatta arbetet igång genom en till ordförande Sonesson
personligt bekant byggare, Bertil Löfving från Vallentuna.
Beräknad kostnad: 16 300 kr. vilket belopp betalades in till föreningen under sommaren.Arbetet avbröts 11 juli. Då återstod takplåtar och
ramper runt byggnaden. Under augusti färdigställdes bodbygget. På årsmötet 16 augusti beslutades att låta bestryka byggnaden med järnvitriol.

Avslutning och redovisning Förväntas ske under 2009 och presenteras på årsmötet 2009.


Bilder:


14 juni var byggnationen igång efter schaktning och gjutning av plintar


16 juni låg hela golvet klart.Den tidigare byggnaden med fyra bodar byggdes av medlemmar under 2007.


16 juni. Mycket virke var det. Och inte alla gånger helt rakt eller helt.


Micke Olsson i kapartagen


Bertil Löfving och Jan Forsell bygger innerväggar


24 juni var innerväggar resta och stöttade


Mellan ett par innerväggar lämnades en lucka för att kunna ta sig fram mellan de båda sidorna.


1 juli. Taket lagt


15 juli. Dörrarna tillverkade och insatta. Rampen påbörjad av de som har bodar på bergsidan.
Kostnaden för allt virke och arbete står respektive sidas innehavare för.


Från Malmqvists bod närmast och Litsners längst bort går det nu bra att komma fram, om dörrarna emellan är stängda.


Aftonsol den 31 juli.


Två år senare