Edeby bys samfällighetsförening


Edeby bys samfällighetsförening bildades av Edeby byalag 1989. Föreningen förvaltar samtliga samfälligheter undantagna för Edeby by vid laga skiftet 1854-11-27, akt 01-VÄD-155, Edeby s:2 - s:15, s:27, s:29, fs:16 och fs:17

Medlemmar i samfällighetsföreningen är ägare till fastigheter som på något sätt har delaktighet i minst en av samfälligheterna, t.e.x. fiskevatten. Byalaget är ägare till samtliga samfälligheter. Totala antalet medlemsfastigheter i föreningen är 48, representerade av 39 ägaregrupper (familj eller ensamstående). Av dessa är ett tiotal aktiva jord- eller skogsbrukare, dock ej alla fastboende i byn. Ett 15-tal av ägarefamiljerna är bosatta i Edeby.
Det är framför allt fyra samfälligheter som ger regelbunden avkastning och som används till administration och skötsel av samfälligheterna. I medlemssidan nedan finns andelstal, ekonomisk redovisning och de senaste årens årsmötesprotokoll. Även sammandrag av gamla protokoll från 1990 till nutid samt från byalagsmöten innan samfällighetsföreningen bildades 1989.

Byalag eller samfällighetsförening?

kartor
Av någon anledning kan man inte nå kartorna från denna web-sida. Skriv in: kartbild.com/#16/60.0094/18.8087/0x10 i din web-läsare så når du kartorna över Edeby Här kan man jämföra förr och nu.

Styrelsemedlemmar 2022 och 2023            

Protokoll 2023

Protokoll 2022

Protokoll 2021

Medlemssidor:
LOGGA IN
            Glömt inloggningsuppgifterna? kontaktaSamfälligheterna:            s:2 vägar inom byn            s:14 diken inom byn          s:10 södra bysplatsen            s:9 norra bysplatsen             s:11 Nothamn

   


Beskrivning till vänstra kartan: Du kan förstora kartorna genom att klicka på dem
s:9 är "Norra Bysplatsen" med ångbåtsbryggan och s:10 är "Södra Bysplatsen". Fs:17 utgör fiskevattnet i "Viken". Gränsen mot Mälby i söder ligger inom den södra delen av Karlsviken, där en större småbåtshamn planerats av Credentia.
Allt fiskevatten inom Edeby by är samfällt, vilket betyder att inget privat fiskevatten existerar.
Den högra kartan visar Nothamns fiskeläge s:11 och Skottvikens s:12 vilka båda ger inkomst i form av markarrenden. Bysholmen s:15 ger ingen inkomst men har lånat namnet till den största vägföreningen inom Edeby, nämligen Bysholmens samfällighetsförening. Nothamn har ca 10 använda båtplatser men då torsken fanns på 1900-talet var beläggningen ett 30-tal båtar.
Fiskevattnet på havssidan har beteckningen Fs:16 och gäller 300 m ut från kusten och Bysholmen. Övriga samfälligheter beskrivs i förteckningen nedan. Endast ett fåtal är synliga på kartorna.
Förteckning över övriga samfälligheter ägda av Edeby byalag:
s:2 vägar inom byn
s:3 sandtäkt vid Norrängen
s:4 sandtäkt vid Nothamnsvägen
s:5 vattenställe i södra Edeby
s:6 vattenkälla med väg
s:7 vattenkälla vid Havsängsvägen
s:8 brunn som är igenfylld enl. beslut årsmötet 1954
s:13 område vid båtsmanstorpen.
s:14 avloppsdiken
s:27 väg
s:29 väg som ändrat sträckning vid förrättning 1989.Beteckningarna s: fanns inte vid tiden för laga skiftet.
Från den allmänna delningen undantages till samfällt nyttjande följande mark (de angivna siffrorna avser s.k. ägofig. enl laga skifteskartan):
1. Sandtägt vid Träskrydjan nr 5977. (nuvarande s:3)
2. Sandtägt vid Kullhuvudet nr 5978. (nuvarande s:4)
3. Sandtägt vid Stenvreten nr 5979. (området avstyckat och sålt, nuvarande Torbjörn Gustavssons tomt. Vid avstyckningen behöll byalaget vattenkällan och vägen som kom troligen att bli nuvarande s:6. Se pkt 19 ).
4. Vattenställe vid kommissariens slumpen nr 5980. (nuvarande s:5)
5. Vattukälla vid Badstuvreten. (läge okänt, troligen igenlagd om inte s:6 avses)
6. Vattukälla vid Katsmyran 5981 (nuvarande s:7)
7. Ny brunn mellan Anders Perssons och Karl Karlssons tomter, nr 5982. (nuvarande s:8)
8. Lastage samt nätgistplats i Norrgärdet vid Ortalaviken nr 5983. (nuvarande s:9, Norra bysplatsen)
9. Kohlbotten - lastage - och nätgistplats i Mångärdet vid Ortalaviken nr 5984. (nuvarande s:10, Södra bysplatsen)
10. Fiskställe vid Ålands hav, Nothamnen nr 5985. (nuvarande s:11)
11. D:o vid Skattviken. (nuvarande s:12 vid Skottviken)
12. Stora landsvägen från Prästgården till Norrbyle rågång. 12 alnars bredd.
13. Körväg från landsvägen genom byn o Östergärdet till Norrängen till 10 alnars bredd samt vidare därifrån till Nothamn, 8 alnar bred.
14. Körväg från sistnämnda väg förbi sandgropen och Träskrudan, 8 alnar bred.
15. Körväg från Nothamnsvägen över skogsmarken och Skottviksrydjan till 5915 samt vidare till det närmast Byle rågång blivande ängsskifte, 6 alnar med undantag över Skottviken där denfår en bredd av 8 alnar.
16. Körväg från landsvägen till Smogrydjan samt vidare från nämnda väg till egofig. nr 5803, 8 alnar.
17. Körväg från Nothamnsvägen över Södermyran o Söderhagen till nordvästra hörnet av Mossrudan, samt därifrån förbi Brännan , Norrdammen genom Kastmyran och byn till landsvägen, 8 alnar.
18. Körväg från sistnämnda till såväl nordöstra hörnet av Blötmyran, 8 alnar.
19. Körväg från landsvägen till sandtägten vid Stenvreten av 10 alnars bredd (nuvarande s:6)
20. Körväg från landsvägen genom Södergärdet o Söderslumpen till 3260.
21. Körväg från landsvägen förbi Karl Karlssons o gamla Anders Anderssons tomter till Havsängen av 10 alnars bredd.
22. Körväg från landsvägen till Kolbottensplatsen och Mångärdet som ock lastageplatsen i Norrgärdet, 10 alnar.
23. Väg från nr. 13 beskrivna till källan vid Badstuvreten, 3 alnar.
24. Körväg från Havsängen förbi unge Matts Erssons och Olof Janssons m.fl. gårdstomter till Kastmyran, 10 alnar.
25. Avloppsdiket genom Karrudan, Ränsrudan, Hemskogen och Dammen ifrån nr 3290 till och genom Qvarntomten, 4 alnar genom ängarna och 6 alnar genom skogen och Vreten.
26. Avloppsdiket genom Smogrudan och Linrydjan från nr 2838 till nr 2871, 4 alnar, vidare därifrån genom Storrydjan och Norrängen till 6239, 2 alnar.
27. Avloppsdiket från Norrängen från 2332 till 2382, 5 alnar, vidare därifrån till gamla diket på nr. 2374 till 3 alnars bredd och slutligen efter gamla dikesrännan till Östergärdet till 4 alnars bredd.
28. Avloppsdiket från 2458 (1/2) till 1222 i Östergärdet med 3 alnars bredd.
29. Avloppsdiket från 3715 genom Långrudan o Söderängen till Kurfsdiket i Norrängen om 3 alnar.
30. I avseende på de i Gärdena och Wretarna varande avloppsdikena länder den justerade ägobeskrivningen och taxeringslängden till efterrättelse.
31. För framdeles blivande oddlingsföretag får rediga avloppsdiken utan ersättning för jorden, där så tjänligt finnes, upptagas, och deltager en hvar i dikningskostnaderna i marken efter som han därav nytta haver.
---------------------------------------------------
§ 3. Fiske och sjöfoderslåtta i kringliggande vatten bliver för närvarande gemensamt och odelat.
§ 4. Skulle malm- och kalkstensbrott å skifteslagets ägor någorstädes yppas, häruti inbegripna de nuvarande gamla brotten, tillgodonjuta alla delägare delaktighet däruti, efter sitt i skifteslaget ägande öretal, emot en årlig ersättning till jordägaren......