Vägföreningar - Södergärdets vägsamfällighetsförening


Södergärdets vägsamfällighet bildades under hösten 1969. Stadgarna antogs 3 november efter det att förrättningssammanträdet hade hållits den 6 oktober. Den befintliga vägen är samfälld för Edeby by enligt lagaskiftes-kartan. Det var nybyggnationen på Edeby 16:59 och 16:60 som aktualiserade frågan om iståndsättning och gemensam skötsel av utfartsvägen. Markägaren Edvin Andersson framhöll att befintlig väg var tillfyllest för jordbruket på Edeby 16:1 men var villig att avstå mark till vägbreddning utan kostnad.

Andelarna i vägunderhåll och vinterväghållning
Edeby 2:16     Edelöf    1
Edeby 2:25     R Eriksson    1
Edeby 6:33     Härlin    1
Edeby 8:4        A Eriksson    1
Edeby 8:5        Nordin    1
Edeby 8:7        H Jansson    2
Edeby 16:1     E Andersson    1
Edeby 16:59     Nordberg    2
Edeby 16:60     Jonasson    2Utan att förrättning skett har föreningen utökats med nybyggnation - Edeby 16:62 Persson - samt att Edeby 5:4 Fredriksson någon gång på 70- eller 80-talet ingått i föreningen. Dessutom har andelstalen ändrats.