Resumé av gamla protokoll- åren 1965 till 1985


Vi gör nu ett hopp från 1955 då byalagsmötena upphörde. Petrus Andersson var vald till ålderman men kallade aldrig till byalagsmöten. Då Petrus avlidit återupptogs dessa möten 1965. När kallelserna medelst budkavle (klubba) upphörde är okänt. Vad som är tydligt är emellertid att ett flertal av de som deltagit i början av 50-talet uteblev vid återupptagandet 1965. Några hade givetvis avlidit, men troligen är förklaringen att hämta i nya rutiner för kallelserna.

Närvarande vid ordinarie sammanträde med Edeby byamän 8 april 1965 var Erik Mattsson, Nils Mattsson, Edvin Andersson, Henry Hansson, Harry Olsson, Ivar Fredriksson,Rolf Forsberg, Leif Olsson m. fullmakt samt Tore Jonasson.
Till ålderman för 1965 valdes Erik Mattsson. Foto t.v.

Ärenden: Omförhandling av markarrende Arne Andersson, Nothamn./ Avslag förfrågan om att bygga privatbrygga vid N Bysplatsen./ Tore Jonassons användande av ångbåtsbryggan./ Bildande av fiskevårdsförening i viken med Arne Anderssons hjälp/ Skylt om tältning förbjuden på södra badplatsen/ Erik Mattsson övertog bankkontot efter Petrus och beslut fattades att fördela 5000 kr till byamännen efter örtalslista.
Kommentar till "örtalslistan": Enligt Sven Burell är öretalet en medeltida relikt, som hängt sig kvar envist. Det bygger på den gamla marklandsberäkningen, som var gammal redan på 1500-talet. Det användes i hela Mälardalen, men var okänt i resten av Sverige. Från och med Vasatiden infördes mantalet, vilket var en skattenorm, som kom att gälla hela riket. Det går inte att jämföra de båda räknesätten. I fogdarnas jordeböcker anges både mantal och öretal, men i den ena byn kan 1 mantal anges för ett hemman på 7 örestal och i grannbyn kan 1 mantal vara 12 öresland.
Örestalen användes i byarna för att ange hur stor del av byns gemensamma egendom varje gård hade. Ända till storskiftet på 1700-talet var tex. ängarna oskiftade. Man bärgade allt hö gemensamt och sen delade man upp skörden efter örestal. Skogarna var inte heller skiftade. Man fick ta ut brandved och gärdsel te.x. efter gårdarnas örestal. Här spelade inte skatten, dvs mantlet,någon som helst roll.Sven har sett att örestalen släpat med i byordningarna ända in i 1800-talet, men har inte hört talas om att man på 1900-talet hänvisat till det medeltida räknesättet.Han gratulerar oss som bor i Edeby. Vi bor i ett museum!


Nästa möte var den 14 juli 1966 och nu deltog även Petrus Isbrandt. Ivar Fredriksson valdes till ny ålderman för 1966. Foto t.h.
Ärenden: Kontrakt med Arne Andersson på 49 år gällande tomt vid Nothamn. Förfrågan om köp av tomtmark avslogs/ Uppsägning av arrendekontrakt med Tore Jonasson om fiskevatten/ Beslut att Tore Jonasson ska försälja fiskekort á 25 kr vid Nothamn/ Utdelning av byskassan enl. beslut föregående år.

Ordinarie sammanträde 12 jan. 1967. Vid detta årsmöte var endast fem byamän närvarande. Kallelsen till sammanträdet godkändes, men på vilket sätt detta skett är ej angivet. Klart är att antalet intresserade avsevärt avtagit sedan 20-,30- och 40-talen.
Till ålderman för 1967 valdes Ivar Fredriksson.
Ärenden: Kontraktet klart med Arne Andersson/ Ålfisket Nothamn. Inga andra intressenter än Tore Jonasson hade anmält sig. Jonasson tillkallades under mötet. Han åtog sig att inkassera fiskekortspengar för Havsängens och Flisbergens tomtområden samt ta upp båtplatsavgifter i Nothamn mot ett reducerat ålfiskearrende om 200 kr.Nytt kontrakt med Jonasson godkändes/ Beslut att anlita RLFs jurist att se över gamla kontrakt för att undvika misstolkningar i framtiden.

Ordinarie årsmöte 5 jan 1968. Även nu var det samma fem man närvarande: Erik Mattsson, Nils Mattsson, Ivar Fredriksson, Henry Hansson och Edvin Andersson. Kallelsen som kungjorts genom annons i Norrtelje Tidning godkändes.
Nils Mattsson valdes till ålderman för 1968.
Ärenden: Södra bysplatsen skull göras trevligare för badgäster, toalettbyggnad med två toaletter skulle uppföras och tömning ombesörjas. Vägen ner skulle grusas varvid de fastighetsägare som brukar vägen skulle betala sin del av kostnaden/ Ekners båthus vid Norra bysplatsen får repareras med bibehållande av nuvarande mått/ Fler båtplatser vid Nothamn behövs. Kommitté utsågs och som sakkunnig skulle Jonasson medverka.

På bilden ser vi Nils Mattsson (1908 - 2004). Han deltog i de flesta byalagsmötena 1943 - 1955.
Därefter förekom inga möten förrän 1965 och då deltog han hela tiden t.o.m. 1980-talet.

På bilden t.h. ser vi Tore Jonasson som fiskade mycket i Nothamn under årens lopp tillsammans med bröderna.
Fadern Theodor började med fiskförsäljningen redan på 1930-talet och sedan fortsatte sönerna.


Ordinarie sammanträde 30 jan 1969. Närvarande: Samma som vid de tre senaste plus Rolf Forsberg och Nanny Mattsson.
Till ålderman för 1969 valdes Edvin Andersson.
Ärenden: Ev. upprustning av brygga vid Nothamn/ Dass skall uppföras vid S Bysplatsen.

Ordinarie årsmöte 29 jan 1970. Närvarande: Ivar F, Edvin A, Nils M, Henry H, Erik M, Harry O, Leif O, Rolf F, Rune E och Ulf Wickström.
Till ny ålderman för 1970 valdes Rune Eriksson.
Ärenden: Ny båtbrygga vid N Bysplatsen avslogs/ Isläget vid Nothamn/Jonasson skjul vid Nothamn fallfärdigt/ Norres stuga/ Fiskerätten inom Edeby by. Fiskekort erfordras

Ordinarie sammanträde 27 jan 1971.Närvarande: Henry Hansson, Nils Mattsson, Ivar Fredriksson, Edvin Andersson, Erik Mattsson, Rune Eriksson.
Ärenden: Nils M blev utsedd att ombesörja att det blev särskilda fiskekort vid havet/ Rune E inköper sopställning till S Bysplatsen.

Ordinarie sammanträde 26 jan 1972.Närvarande: Edvin A, Erik M, Ivar F, Leif O, Nils M, Rune E.
Till ålderman för 1972 valdes Leif Olsson
Ärenden: Sammanträdet beslöt att byskassan skulle delas/ Anslag skall sättas upp angående fiske inom byn.
Extra sammanträde 24 feb. Byskassan på 5000 delades till de närvarande/ Tore Jonassons ålfiskekontrakt diskuterades.
Extra sammanträde 25 maj. Fortsatt disk. angående olika kontrakt, tex skulle Norrbelius markarrende vid Nothamn höjas.

Ordinarie årsmöte 26 apr 1973. Närvarande: P Isbrandt, E Mattsson, H Hansson, I Fredriksson, L Olsson, E Andersson, N Mattsson.
Till ålderman för 1973 valdes Henry Hansson.
Ärenden: Räkning från Lantmäteri angående Norra sjövägens vägförrättning/ 6 st. bydelägare har sina andelar kvar i byskassan sedan delningen 1972/ besiktning av södra sjövägen/ Ansökan om AMS-bidrag till kaj Nothamn.

Extra möte 4 juni.Lennart Norbelius stuga får stå kvar, men lilla uthuset ska rivas/ Redskapsbod (yttre) vid Nothamn uthyres till Olof Jagaeus/ Båtplats skall kosta 50 kr och fisket 30 kr per år/Sammanträdet avslutades nere vid Nothamn.


Ordinarie årsmöte 10 jan 1974. Närvarande: Edvin Andersson, Erik Mattsson, Nils Mattsson, William Wickström, Leif Olsson, Ivar Fredriksson, Bengt Lundin, Henry Hansson.
Till ålderman för 1974 valdes Erik Mattsson.
Ärenden: Erik och Edvin undersöker om det går att få AMS-bidrag till ny kaj öster om Tore Jonassons båthus.
Extramöte 4 april: Norres stuga och indexuppräkning A Anderssons arrende Nothamn

Nästa sammanträde hölls 16 juni 1975 hos byåldermannen Erik Mattsson. Närvarande: Erik M, Edvin A, Ivar F, Henry H, Petrus I, Tore J, Nils M, Leif O, William W samt Bernt-Ove Gunnarsson.
Till ålderman för 1975 valdes Ivar F.
Ärenden: Det visade sig att uppsägningen av Norbelius kontrakt inte skett i tid varför kontraktet fortsätter att gälla till 1979/ Tillbyggnad av Arne Anderssons bostad i Nothamn medför nytt arrendebelopp/ Sönderblåst brygga vid Nothamn/ Taxa för båtplatser fastställdes/ Fast avgift för fiske vid tomtområden/ markarrende för båthus Norra bysplatsen.

Ordinarie årsmöte 12 feb 1976.Närvarande: Ivar F, William W, Erik M, Nils M, Henry H, Edvin A, Tore J, Birger Björnerstedt.
Till ålderman för 1976 valdes Nils Mattsson.
Ärenden: Norbelius kontrakt / Arne Anderssons byggnation/ Reparation betongbryggan Nothamn/ Ekners båthus/ Ny lagstiftning angående fritidsfiske bevakas.
Extra möte 17 maj. Fortsatt diskussion om uppsägning av Norbelius
Extra möte 10 juni. Fastställande av kontrakt med Arne Andersson

Ordinarie årsmöte 22 feb 1977. Närvarande: Edvin A, Ivar F, Bernt-Ove G, Henry H, Tore J, Erik M, Nils M.
Till ny ålderman föreslogs William Wickström och om denne avstod skulle åldermannaskapet gå till Edvin Andersson.
Ärenden: Redovisning av båtplatser viken saknas/ Sanering av Norrbelius tomt Nothamn, brandkår skulle kontaktas, liksom byggnadsnämnden.
Under större delen av 1970-talet diskuterades alltså Norres stuga.

Bilden t.v. är från slutet av 1960-talet.Inga protokollförda möten förekom under åren 1978 och 1979.

Ordinarie bystämma 29 maj 1980. Närvarande: Edvin Andersson, Sonja Andersson, Birger Björnerstedt, Solveig Björnerstedt, Rune Eriksson gn Tore Svedberg, Ivar Fredriksson, B-O Gunnarsson, Henry Hansson, Tore Jonasson, Leif Olsson, Nils Mattsson.
Till ny ålderman utsågs Bernt-Ove Gunnarsson. Redovisningen för 1977, 1978 och 1979 godkändes av stämman.
Fiskekorts- och båtplatsavgifter fastställdes. Innehavare av mantalssatt jord inom Edeby by har enligt stämman rätt till ålfiske i Nothamn. Ålderman undersöker hos byggnadsnämnden om bryggor för båtplatser i Väddöviken kan anläggas.Övriga ärenden: Södra bysvägens underhåll/ Magnus Idars beslutade båthamn vid Sjöängen diskuterades. Oro för fiskebestånd och vattnets nedsmutsning genom anläggning av bryggor vid Sjöängen. Beslutades skicka räkning på 10 000 kr per år till Magnus Idars AB/ Framställning från Erik Mattsson att få lyft sin del av byskassan med anledning av försäljning av Edeby 14:1.

Ordinarie sammanträde 18 jan 1982. Närvarande: Edvin Andersson, B-O Gunnarsson, Ivar Fredriksson, Henry Hansson, Nils Mattsson ( Gäst Arne Andersson)
Till ny ålderman valdes Leif Olsson.
Ärenden: Ansökan från Harry Gustavsson, Tomta, avseende ålfiskevattnet/ Arne Andersson informerade om lagen om fiskevårdsområden. Inga åtgärder vidtogs/ Beslut om delning av 39 000 kr. ur bykassan/ Christer Nordbergs pontonbrygga vid S Bysplatsen får användas mot att Christer själv har gratis båtplats.

Extra stämma 1 apr 1982.Gustavsson ålfiskekontrakt upplästes och godkändes/ Ang delning av byskassan beslutades att åldermannen överlämnar delningslistan till L Björklund Uplandsbanken och medlemmar får utkvittera sina andelar mot en avgift av 5 kr./ Kostnadsredovisning för södra bysvägen/ Fiskeavgifter för normalnät.

Ordinarie stämma 19 maj 1983. Närvarande: Nils Mattsson, Edvin Andersson, Ivar Fredriksson, Henry Hansson, B-O Gunnarsson, Leif Olsson.
Ny ålderman för resten av 1983 blev Henry Hansson.
Ärenden: Brev från fastighetsägare ang. rätt till båtplats vid Nothamn enl. servitut från 1953/ Höjning av fiskekortsavgifter vid Nothamn/ Grusfyllning vid Nothamn efter höststormar.
Leif Olsson och Henry Hansson bevakade byns intresse vid lantmäteriförättning den 25 maj 1983. Inlösen av 35 kvm från Edeby s:13. Köpare Mary Wallman, Edeby. Köpesumma 350 kronor.

Extra sammanträde vid Nothamn med anledning av byns skyldigheter i fråga om båtplatser inskrivna i servitut vid Valdemar Olssons försäljning av tomter.

Ordinarie sammanträde 1984. Närvarande: Henry Hansson, Edvin Andersson, Nils Mattsson, Ivr Fredriksson, Leif Olsson, B-O Gunnarsson.
Henry Hansson fortsätter som ålderman.
Ärenden: Renovering m betong Nothamn/ Kontakt m Bent-Åke Johansson för rensning av badplatsen på södra delen av Södra bysplatsen/ Flisbergens tomägarförening har önskemål att vägen ner till Nothamn asfalteras. Någon sådan åtgärd från byns sida kommer inte att verkställas.

Ordinarie möte 16 mars 1985. Närvarande: Sonja Andersson, Ivar Fredriksson, B-O Gunnarsson, Doris Hansson, Henry Hansson, Per Jonasson, Leif Olsson, Anette Schillén, Ulf Wickström.
Till ny ålderman valdes B-O Gunnarsson.
Ärenden: Delning av bykassan (30 000 kr) med anledning av Edvin Anderssons bortgång och därmed ägarbyte av Edeby 16:1 / Vanliga frågorna om bryggan vid Nothamn och fiske- och båtplatsavgifter/ Bystämman var positiv till Arne Anderssons friköpande av mark vid Nothamn.

Vid jämförelse mellan byalagets möten fram till 1950-talet och de som förekom på senare tid, kan man tydligt se att antalet byamän har minskat avsevärt. Detta beror givetvis på att antalet jordbruksfastigheter har minskat genom avregistreringar och hopslagningar. År 1931 fanns det 50 - 60 st. jordbruksfastigheter i Edeby by där folk bodde och arbetade. Det är då inte konstigt att man kunde räkna in ett 20-tal medverkande på årsmötet.
År 1985 kan man räkna med att 6 - 8 jordbruksfastigheter bebos av byamännen. Resten använder fastigheterna som fritidsbostäder. Det gedigna intresset för vad som händer i vardagen i byn mattas givetvis av då man på sin höjd besöker sina bostäder vid veckosluten. Andra kommer ut endast på storhelger och vissa endast under sommartid.