Resumé av gamla protokoll- åren 1949 till 1955


Nu har vi kommit till den sista protokollsboken som startar med årsmötet 1949.

Närvarande vid årsmötet 24 januari 1949 var Karl Enman, Carl Lundin, Valdemar Olsson, David Andersson, Edvard Wickström, Frans Ohlsson, Tore Jonasson, Karl Eriksson, Erik Mattsson, Bernhard Ungman, Gustav Johansson och Joel Burell.
Mötet öppnades av ålderman Nils Mattsson. Dock hade dr Bodström valts till ålderman för 1948 men tydligen hade byte skett under året. Bodström var inte närvarande vid mötet då han blev vald, vilket kan förklara ändringen. Bernhard Ungman framhöll på anmodan av Karl Mattsson (ej närv. enl. ovan) att plats skulle bestämmas för möte med distriktslantmätaren rörande Nothamnsvägen. Förslag under mötet att förbättra ångbåtsbryggan. Turbåtstrafiken genom Väddö kanal och således vid Edeby brygga upphörde 1951. Red. anm.
Till ålderman för 1949 valdes Carl Lundin.
Extra sammanträde 24 okt 1949 med avsikt att söka statsbidrag för Nothamnsvägen jämte grenväg i Edeby. Förelåg en skrivelse från 4 byamän med meddelande att ansökan gjorts till Länsstyrelsen om erhållande av statsbidrag. Sammanträdet biföll ärendet och beslöt utse en styrelse om tre personer jämte 2 suppleanter. Valda blev: Ordf. Gustav Johansson, Ledamöter Petrus Andersson o. Valdemar Olsson. Suppleanter blev Joel Burell och Erik Mattsson. Gustav Johansson bemyndigades att uppbära och utkvittera det av Länstyrelsen beviljade statsbidraget. Beslöts att vägen skulle plogas i sådan omfattning som krävs för automobiltrafik. Vidare belutades på mötet att tillsätta en kommitté som skulle ombestyra att ångbåtsbryggan skulle bli upprustad under vintern.Beslöts att söka erhålla medel till bryggans reparation i frivillighetens väg samt att anhålla om största möjliga kontanta bidrag från Waxholms Nya Ångfartygs AB.
T.v. ser vi David Andersson, visserligen 1962 men han deltog i de flesta byalagsmötena under åren 1928 till en bit in på 1960-talet. Han var fullt upptagen med att frakta ved till Stockholm med sina skutor. Mer om David på "Gårdarnas historia".

Ordinarie sammanträde 27 jan. 1950. Byamännen beviljade att förskottera 1100 kr. ur byskassan för vägarnas iståndsättande enl. oktobermötet 1949.
Till ålderman för 1950 valdes Edvin Andersson.
Till ålderman för 1951 valdes Joel Burell. Nytillkomna för året var Harry Olsson och Henry Hansson. Denis Anderson ansåg att vägen ner till ångbåtsbryggan skulle iordningsställas och att bidrag skulle sökas hos Länsstyrelsen.
Till ålderman för 1952 valdes Karl Eriksson. Edeby by godkände ett köpeavtal för Båtsmanstorpet nr 65 tillhörande Gustaf Ekroth genom arvsskifte efter sina föräldrar. Sammanträdet bestämde att ångbåtsbryggan ej skall ingå i statligt underhåll, utan som tidigare underhållas av byn. Bror Lennartsson hade inkommit med en begäran att få uppföra ett båthus på södra bysplatsen. Beviljades med läge norr om Erik Mattssons båthus och gratis så länge han nyttjade det själv.
Vid extramöte i april beslöts att utarrendera byns fiskevatten i Ålands hav till Tore Jonasson på fem år för 300 kr. per år. Vid extramöte i juni utspann sig en livlig diskussion angående ett ev. markutbyte mellan Valdemar Olsson och byn vid Nothamn. Då ingen av de närvarande hade klart för sig den rådande gränsdragningen bordlades frågan till ett par dagar senare då man skulle träffas vid platsen ifråga.
Vidare beslutades att de stugor och bodar som blivit kvar efter tidigare fiskare vid Nothamn skulle vara bortflyttade senast 31 december 1952. Speciellt nämndes de som användes av Norrbelius och Nyström. Vid mötet 6 juni på plats i Nothamn uppdrogs åt utsedda representanter att sköta utstakningen vi ny gränsdragning. Samtidigt skulle dessa tillse att inga vägar enligt enskilda väglagen skulle dras till övriga fastigheter över bysamfällighetens mark. Att företräda byn vid rågångsstakning mm. utsågs Edvin Andersson och Ivar Fredriksson. Ivar hade efterträtt Gustav Johansson som avlidit under 1951.

Till ålderman för år 1953 valdes Henry Hansson. En begäran från Norrbelius förelåg att få hyra den tomt varpå en honom tillhörig stuga finns uppförd. Bilden t.v. Hyran förslogs till 100 kr per år. Beviljades för innevarande år och för Norrbelius familj men inte för uthyrning.

Ett anbud på byns spruthus förlåg från Lundin genom att huset måste flyttas pga. omdragningen av landsvägen. Anbudet antogs och 100 kr. erlades som betalning.


Till ålderman för år 1954 valdes Valdemar Olsson. Förelåg en begäran av David Andersson o Harry Olsson att få inköpa gamla landsvägen intill Hagalund. Sammanträdet ansåg att saken får vila tills förfrågan fått göras hos distriktlantmätaren i Norrtälje. Beslutades att dela pengarna i byskassan. Sammanträdet beslutade om en ny uträkning angående delning av byns kassa. Att höra sig för utsågs Edvin Andersson och Joel Burell. Carl Lundin beviljades ersättning för skrivning och uträkning av listan att dela pengarna efter. Valdemar Olssons begäran att få fylla igen den gamla bykällan bakom Olssons ladugård, beviljades.
Extra sammanträde 12 maj 1954. Första frågan på dagordningen var försäljning av gamla landsvägen, alltså bitar som blivit kvar efter nya vägen. Harry Olsson bestämde ett pris av 30 öre per kvm., som byamännen godkände. Om fler inom byn vill köpa gammal landsväg har byåldermannen rätt att sälja för detta pris.(se kommentarer nedan).
Joel Burell och Valdemar Olsson fick i uppdrag att undersöka om ersättning kan fås för bussen vid Edeby. Det blev avslag för stenkörning till bysplatserna. De är inga soptippar. Försäljning av stormfälld skog efter Nothamnsvägen beviljades. På bilden t.h. ser vi Joel Burell.
Sammanträde 11 juni 1954.Styrelse för norra sjövägen valdes. Vissa skyldigheter för de gamla väglottsinnehavarna skulle vara avklarade innan överlämning skedde till den nya vägföreningen. En del stolpar för torkning av fiskredskap måste tas bort på den plats folk brukar bada. Sjöboden får ej användas som bostad.

Till ålderman för år 1955 valdes Petrus Andersson. Klagomål över norra infarten till byn. Joel Burell fick i uppdrag att till vägförvaltningen i Stockholms län inkomma med en skrivelse att vägen är för smal just vid infarten. Fiskeriinstruktören Arne Andersson får arrendera det område som ligger mellan förre fiskaren Enmans område och ing. Rymans tomt. Stugan skall flyttas från nuvarande plats till nämnda område. Arrendetiden skall först vara 9 år till ett pris av 150 kr per år. I annat fall skall stugan rivas. Den får ej hyras ut till sommargäster.

Det finns inga noteringar om köp av överblivna vägbitar. Byamännen hade ingen juridisk rätt att sälja sådan mark utan särskild förrättning. Det är inte känt om Lantmäteriet var inkopplat på något sådant ärende. Man kan på lantmäteriets kartor tydligt se vilka som är ägare till mark som oftast ligger "på andra sidan landsvägen". d.v.s. mark mellan den gamla statliga vägrätten och den nya landsvägen.

Åren 1955 - 1964 finns inte med i protokollsboken. Det förekom helt enkelt ingen byrådsverksamhet i form av möten. Personer som var med då har så här i efterhand funderat över varför inget organiserat förekom. Vi försöker gissa och presenterar i stället personer i byn som var verksamma under den här perioden.


Edvin Andersson (1909 - 1985) på bilden var i högsta grad verksam genom att han i början av 1950-talet
köpte fyra gårdar som bildade det nya hemmanet Edeby 16:1. Från detta avstyckade han det nya fritidsområdet
Norra Havsängen och kort därefter följde Södra Havsängen. I början av 1960-talet följde sedan Flisbergens tomtområde.
Så småningom blev det ett trettiotal olika tomtområden runt om i Uppland, och även i Västmanland.