Vägföreningar- Edebyvägens samfällighetsförening


Edebyvägens samfällighetsförening


Edebyvägens samfällighetsförening bildades genom anläggningsbeslut den 7 april 1989 och stadgarna fastställdes 22 juni. I dessa framgår att föreningen förvaltar vägar inom Edeby by och väg ner till Nothamn. Detta är inte helt riktigt varför det är på sin plats att gå tillbaka lite i tiden:
1950 antogs stadgar för Nothamnsvägens vägsamfällighet med uppgift att "handhava den gemensamma väghållningen för den enskilda väg inom Edeby by, med dess tvenne anslutningar till allmän väg". Eftersom Edeby by även inkluderar Nothamn så ingick även den då grusade vägen ner till fiskeläget. Den rödmarkerade vägsträckningen plus fortsättningen ner till Nothamn samt den lilla ofärgade "snutten" vid nuvarande nothamnsvägskälet ingick alltså. På den undre kartan svarade vägsamfälligheten för sträckningen (1) - (2) - (3) - (4) samt vägen förbi Nockens mot (5).
Det förekom enligt protokoll från tiden 1950 - 1989 ett flertal olika namn på Nothamnsvägens vägsamfällighetsförening. T.o.m. Länstyrelsen medgav statsbidrag år 1969 till föreningen men under namnet Edeby-Nothamnsvägens vägsamfällighetsförening.

Bygget av den nya Nothamnsvägen påbörjades hösten 1973 och vägen i sin nuvarande sträckning invigdes 1974. Sträckningen (5) - (2) var ett rent nybygge medan (2) - (3) utgjorde en breddning av den befintliga vägen. Förvaltningen övertogs av den nybildade Norrbyle-Flisbergen-Nothamns vägförening Under byggnationen av Nothamnsvägen använde sig den nybildade vägföreningen av vägen genom byn (1) - (2) men skulle stå för det ökade slitaget. Dock kvarstod den sista delen från Kustvägen ner till Nothamn i Nothamnsvägens förvaltning.

Styrelsen för Nothamnsvägens samfällighetsförening hade en jobbig period under 1970-talet med ett stort antal möten med vägbyggare och representanter för den nybildade vägföreningen. Man t.o.m. föreslog att den nya föreningen skulle ta hand om hela vägnätet men detta avråddes av Länsstyrelsen som ville att vägen genom byn skulle vara en egen enhet. Däremot kunde man tänka sig att sträckningen (3) - (4) ner till Nothamn genom förrättning kunde övertas av vägföreningen (N-F-N). Samtliga boende vid Nothamn var medlemmar i Nothamnsvägens samf.förening och de flesta tyckte det var naturligare att ingå i den nya vägföreningen eftersom man inte längre behövde använda grusvägen genom byn. På de flesta styrelse- och årsmöten under resten av 70-talet och långt in på 80-talet diskuterades en ny förrättning för att ändra på detta förhållande. Först skulle en upprustning ske av vägsträckan (3) - (4) vilket skedde 1975 - 1976. Det dröjde ända till 1989 innan en ny förrättning skedde och Norrbyle-Flisbergen- Nothamns vägförening övertog förvaltningen av den sista biten ner till postlådorna vid Nothamn. Nothamnsvägens vägsamfällighet upphörde 1989 och ersattes av den nuvarande Edebyvägens samfällighetsförening.
Vid förrättningen inkluderades även de två vägarna till Väddövikens två områden, s:9 och s:10, vilka ägs av Edeby by. Samtidigt togs övriga vägar inom byn bort, tex den gulmarkerade vägen förbi Christers bilverkstad. Rött och grönt gäller alltså. Edeby by är inte medlem i vägföreningen varför man betalar en slitageavgift motsvarande andelar för sommarboende.
Den blå vägen är Havsängsvägen och förvaltas av Edeby-Havsängens Vägsamfällighetsförening vars enskilda medlemmar också har en andel i Edebyvägens samfällighetsförening.

1954 bildades av bönderna i byn Norra Sjövägens vägsamfällighet som var vägen ner till ångbåtsbryggan på Norra bysplatsen (s:9)
22 mars 1963 kallades till ny förrättning eftersom det sedan 1954 tillkommit många nya sommarstugor som använde vägen. Styrelsen för nämnda vägsamfällighet upplyste genom sitt ombud att trafik av för byn helt främmande människor blivit allt vanligare. Efter livlig debatt avslutades den påbörjade förrättningen utan beslut.
Nästa sammanträde skedde 20 mars 1972. Ingen förrättning genomfördes.
Eftersom arbetet med ny Nothamnsväg var på gång avaktades med beslut om Norra Sjövägen. Inte förrän 1989 kom de båda vägarna från Grisslehamnsvägen ner till Väddöviken att ingå i Edebyvägens samfällighetsförenings vägområde, men då Edeby by inte var medlem i denna förening blev beslutet att Edeby bys samfällighetsförening (bildad 1989) i stället betalar slitageavgift. Orsaken till denna slitageavgift är att samfällighetsföreningen hyr ut båtplatser vid både norra och södra bysplatserna och dessutom tillåter allmänheten att vistas där för bad och rekreation. Södra bysplatsen har därmed fått epitetet "bybadet" i Edeby.

Innan kustvägens tillkomst var det inte alltför lätt att ta sig till Havsskogen.
Text och bildbearbetning: Rolf Schillén