Vägföreningar - Bysholmens samfällighetsförening


Bysholmens samfällighetsförening

Vägområde
Bysholmens samfällighetsförening förvaltar Edeby ga:2 som, förutom de på kartan t.v. markerade vägarna, inkluderar den breda Nothamnsvägen.
Nothamnsvägen i sin nuvarandesträckning invigdes 1974. Bygget påbörjades hösten 1973
Mer om vägarnas historia nedan.


Historik:
Det tidigare namnet på föreningen var Norrbyle-Flisbergen-Nothamns vägförening som bildades genom förrättning avslutad 1967. Det konstituerande sammanträdet hölls 9 oktober 1971 och det första årsmötet 16 september 1972 då också stadgarna presenterades. Vägföreningens område avsåg då den nybyggda delen av Nothamnsvägen (5) - (2) samt tillfarts- och huvudvägar inom Flisbergen och Havsskogen, men inte vägen ner till Nothamn. Denna del tillhörde Nothamnsvägens vägsamfällighet som även förvaltade vägarna inom bykärnan. Denna förening förvaltade faktiskt hela sträckningen från Edeby torg, genom byn och ända ner till Nothamn ( 1) - (2) - (3) -(4) Vägsträckningen (2) - (3) breddades och var gemensam för vägsamfälligheten och den nybildade vägföreningen i början av 1970-talet.
Under byggnationen av (5) - (2) "lånade" vägföreningen sträckningen genom byn (1) - (2) och återlämnade den i upprustat skick då allt var klart. I och med detta övertog vägföreningen även sträckningen (2) - (3). N-F-N:s vägförening övertog underhållet av grusvägen (3) - (4) år 1989 men först efter mångåriga diskussioner under hela 1970-talet. Många tyckte att det var omotiverat att inte den delen ingick i vägföreningen. Samfällighetsföreningen upprustade med hjälp av statsbidrag den aktuella vägen. Det fordrades en ny förrättning för att ändra på ansvarsfördelningen och det dröjde alltså ända till 1989 innan föreningen tog över.
Nothamnsvägens samfällighetsförenings styrelse 1972 var även inne på att låta den nya vägföreningen (N-F-N-vägförening) ta över hela vägnätet, dvs även inne i byn. Orimligt så här i efterhand, kantänka. I stället föreslogs att bilda en ny vägsamfällighet för grusvägarna inom byn. Det skedde inte förrän 1989 då Edebyvägens samfällighetsförening ersatte den tidigare Nothamnsvägens samfällighetsförening.
Den lilla vägen t.h. om kustvägen vid (3) är en byväg (s:2) tillhörande Edeby byalag och är belagd med grindförbud, dvs. den får inte stängas av. Det var den ursprungliga vägen till Skottviksryan och Flisbergen. Tänk bort kustvägen och du ser hur lätt det var att komma till Havsskogen.


År 2000 ombildades N-F-N:s vägförening till en samfällighetsförening som fick namnet Bysholmens samfällighetsförening. Noteras bör att ön Bysholmen är en av Edeby byalags 18 samfälligheter som "förvaltas" av Edeby bys samfällighetsförening.

Ekonomisk karta från 1953, innan tomtområdena

Text och bildbearbetning: Rolf Schillén