Handlingar rörande Trumpetarbostället.

I samband med av- och tillträdessyn å före detta trumpetarbostället 28 juli 1869 upprättades en förteckning å boställets handlingar

1.       Husesynsinstrument för år 1717, 1724, 1732, 1749, 1750, 1763, 1771, 1823, 1826 och 1830.

2.       Kungl. Krigskollegiets anmärkningar av år 1774

3.       Kungl. Krigskollegiets brev av den 23 sept 1749 och den 14 juni 1752 angående tiden för klagomål över laga husesyn.

4.       Kungl. Maj:s  Nådiga skrivelse av den 22 dec 1756 angående pensionskassans inrättande.

5.       Regementschefens cirkulär brev av den 30 okt 1749 om förbud att disponera lönen innan avlöningsmötet.

6.       Uträkning av öretalet i Edeby by.

7.       Wäddö skeppslags tingsrätts protokoll den 15 juni 1756 angående rågångsuppgående.

8.       Kungl. Krigskollegiets brev den 5 sept 1757 att ingen eftergift å byggnadsskyldighet får föreslås.

9.       Kungl. Maj:s Nådiga förklaring över husesyn och boställesordningen.

10.   Ovannämnda tingsrätts förbud emot åverkan å Boställets skog och ägor.

11.   Ekonomiska besiktningar av åren 1793, 1796, 1799, 1803, 1806, 1829, 1846, 1851, 1856, 1861 och 1865.

12.   Brandförsäkringsbrev av den 24 maj 1854.

De vid besiktningarna enligt punkt 11 förda protokollen finns i Erik A Sundins sparade dokument . Sundin tillträdde  1870 som arrendator vid det 1864 år indragna trumpetarbostället, vilket han efter arrendets slut 1890 inköpte och innehade till 1917 då han sålde till gruvbolaget.

Då vår historiebeskrivning  om Edeby by omfattar tiden efter laga skiftet på 1850-talet görs här en resumé av  besiktningarna fr.o.m  1856.

1856. Besiktning förrättad av ryttmästare biträdd av fanjunkare, och två nämndemän. Närvarande var trumpetaren Öberg. Det fanns två  boningshus, spannmålsbod, redskapshus, hemlighus, svinhus, källare, lada med loge, stall med foderlada, fårhus, fähus samt nybyggd  badstufva. Total kostnad för åtgärder på 149 kr.

1861. Besiktning av samme ryttmästare men en annan fanjunkare  och två andra nämndemän. Även nu var Öberg med.  Boningshuset (endast ett nämnt) hade ansetts vara odugligt till reparation varför nybyggnad av detsamma var påbörjat och beräknades vara färdigt 1862 under tak av tegel  jämte full inredning. Summa kronor  174.

1865. Vem som förrättade besiktningen  är osäkert med detta skedde med biträde av nämndemännen Anders Andersson i Massum och gamle Anders Andersson i Edeby på anmodan av bruksägaren J E Wellander,  Ortala bruk och avträdaren Öberg, Stockholm. Det gällde av- och tillträdessyn 29 juli 1864 vars brister nu skulle åtgärdas. Det siste trumpetaren var alltså Öberg som tillsammans med  Wellander undertecknade protokollet 5 juni 1865.

1869. Den 28 juli förrättade hovrättsnotarien Matts Falk laga av- och tillträdessyn å f.d. trumpetarbostället.  Det var fyra nämndemän närvarande samt sysslomannen i Wellanders konkurs, handlaren J Lundman jämte Wellanders löftesmän för arrendets fullgörande häradsdomaren Anders Mattsson i Ortala och hemmansägaren Per Persson i Norrsund.  Vidare deltog tillträdande arrendator  Erik Sundin samt en fanjunkare Printz som regementsombud.

Utslaget av synen blev (kortfattat) :

Förre bruksägaren  Wellander har sedan 14  mars 1865 innehaft Edeby boställe som han vid samma tid 1870 kommer att avträda. Det åligger honom att redovisa för 5 års nybyggnad och reparationer samt  åtgärda bristfälligheterna som framkommit vid denna syn.  Inför avlämningen till Erik Sundin sker en detaljerad beskrivning vad som åligger Wellander.  Vidare redovisas en likvid med belopp angivna som  reglerar av- och tillträden.

1874. 23 juli förrättade löjtnant Braunerhjelm biträdd av fanjunkare Printz samt två nämndemän ekonomisk besiktning av f.d. trumpetarbostället. Arrendatorn Erik Sundin var närvarande. Följande framkom  bl.a.:                          

Västra skorstenen omsättes(?) varvid det åtgår 120 st. murtegel., botten i vinden inlägges.  Enligt föregående syn var det västra vindsrummet oinrett. Stall och foderlada är nyuppförd av Sundin och flyttad till västra sidan av landsvägen. Enligt ett tidigare syneprotokoll hade man tyckt att stallet låg för nära bostadshuset med därmed följande olägenhet.

 

1879. 22 augusti. Förrättare var pga Konungens befallningshavande förordnande en kronofogde  Björkman, biträdd av häradsdomaren Anders Andersson i Massum och en nämndeman,  i  närvaro av arrendatorn Sundin. Denne har enligt kontrakt 20 jan 1869 skall inneha bostället på arrende under 20 år, räknat från midfastan 1870 till samma tid 1890. Tydligen blev inte västra skorstenen åtgärdad förra gången.  100 nya murtegel plus rappning skall göras, samt rappning av östra skorstenen. Nu har man infört benämningarna kök, kammare och sal. Västra vindsrummet saknar fortfarande inredning.

Föremål för besiktning 1879 var:

 1. Boningshus under tak av tegel på bräder och näver, 50 fot långt, 18 fot brett och 20 varv högt.
 2. Spannmålsbod under tak av tegel på bräder och näver, 16,5 fot lång, 12 fot bred och 17 varv hög.
 3. Redskapshus, som rivits och med nytt timmer uppförts tillsammans med nr. 7  nedan upptagna stall med foderlada.
 4. Hemlighus, som sedan föregåendesyn rivits och uppförts på annan plats norr om mangårdsbyggnaden.
 5. Svinhus, som flyttats till norra gaveln på fårhuset enl. nedan.
 6. Källare med svale, murad av gråsten, 17 fot lång, 13 fot bred och 6 fot hög med överbyggnad av timmer om 4 varvs höjd.
 7. Stall med foderlada och skulle. Nytt av timmer med spiltor för 5 hästar. 48 fot långt, 22 fot brett och 12 fot högt.
 8. Lada med loge med tvenne golv, 50 fot långt, 17 fot brett och 16 varv högt.
 9. Fårhus
 10. Lider mellan ladan och fähuset.
 11. Fähus med foderskulle., badstuga, gärdesgårdarna, diken, åker och äng. Skogen är obetydlig, mest bestående av ungskog, otjänlig till byggnadsvirke, men fullt tillräcklig till vedbrand.

Total kostnad beräknad till 169:52. Bristerna skall vara avhjälpta till 1 september 1880.  Protokollet reglerar i detalj kostnad för varje bräda, planka, antal spik mm. mm.

1884. 18 september.  Syneförrättning utförd av t.f. domänintendent Hermelin med biträde av häradsdomare Anders Andersson i Massum och nämndeman Jan Ersson i Hammarby. Erik Sundin närvarande.  Punkterna enligt föregående syn genomgångna . Staket omkring gården jämte grindar ansågs tillhöra arrendatorn. Åker och äng var genom odling och god hävd förbättrade samt diken behörigen underhållna.

Inga senare  syneförrättningar förekom genom att arrendetiden löpt ut 1889 genom  brev av 29 maj 1874 omförmälda villkor och att offentlig auktion skulle hållas och försäljas till högstbjudande. Auktionen hölls den 3 januari 1890 varvid arrendatorn Erik Sundin avgivit högsta budet med 8000 kr att betalas under loppet av sex år. En arrendevärdering hade skett 8 aug. 1889. Brev från Stockholms slott 14 februari 1890 godkände Sundins köp varvid denne kunde tillträde den 14 mars 1890.