Norrbyle utjord


Utredning om äganderätten till andelarna i Norrbyle utjord 1922

Följande utredning finns att läsa i original under lantmäteriets laga delning 01-VÄD-471 1923 men återges här i sammandrag. Originalhandlingarna omfattar 90 sidor handskriven text.
Bakgrund:
Bönderna Per Persson, Erik Olsson och Anders Ersson från Edeby nr 3 har med åberopande av ett fastebrev från 1663 gjort anspråk på Michelashägnaden och Östra Vadstan långt inne i Norrbyle by och ville nu ha ett ägoutbyte så att man fick ett nytt område i sydöstra hörnet vid Edeby gräns vid Ortalaviken. Marken skall sedan delas på de tre ägarna. Vid laga skiftet 1854 hade intet nämnts om detta ägoutbyte. Det har sedan laga skiftet 1851 i Norrbyle gjorts en mängd försäljningar av de hemman som äga del i utjorden så att nuvarande innehavare inte själva mäktat reda ut sina rättigheter. Förrättningsmannen har gjort en förberedande undersökning av området och kommit fram till följande:
1851 års ägoutbyte finns på karta och i handlingar till det den 8 juni 1853 fastställda laga skiftet i Norrbyle by. Denna karta ansågs oduglig och en ny skall göras efter inmätningar.
Å Sven Jonassons sterbhus område äger änkefru Lovisa Andersson den stugbyggnad som hon och hennes make uppfört 1877. Hon tillerkänns nu rätt av sterbhuset att lösa en lämplig tomt till huset.
No 3 litt Cc ägs av änkefru Margareta Erikssonoch No 3 litt Ca:s andel besittes av makarna Svanström intill 6 feb 1954 och därefter av J E Sennström och hustru K K Sennström i Norrbyle.
Enligt möte 10 oktober 1922 som avslutade ärendet skulle kostnaderna delas efter proportion till ägandet av de tre sökandena.
Sakägare: A Svanström, änkefru Margareta Eriksson, Sven Jonassons sterbhus genom E V Andersson och V E Andersson samt änkefru Lovisa Andersson genom dottern Thyra Lundin.

Genomförandet:
Skiftet litt. B tilldelades 1851 Erik Olsson i Edeby No 3 litt Cc. Skiftet ärvdes sedan av dennes dotter Anna Katarina Ersdotter som tillsammans med maken Erik Larsson försålde sitt hemman i Edeby till Anders August Eriksson och dennes hustru Anna Margareta Andersdotter år 1887. Dessa försålde hemmanet till Gustaf Eriksson och hustrun Margareta Persdotter, föräldrar till nuvarande (1922) ägare Per Johan Gustafsson 7 jan. 1894. Antecknas att säljarna förbehåller sig rätten till det s.k. Norrbyle utjord som tillhört det sålda hemmanet. Av dessa säljare lever ännu 1922 änkan Anna Margareta Andersdotter Eriksson som bor å utjorden.

Skiftet litt A tilldelades vid sämjedelningen Per Persson Edeby nr 3 litt Cd. Per Perssons änka Catharina Mattsdotter och hennes andra man Jan Erik Jansson försålde sitt hemman 3 mars 1863 till Johan Carlsson o.h.h. Johansa Andersdotter i Toftinge. Johan och hans hustru försålde 10 juli 1877 hemmanet till A P Lindstedt i Sebende och Sara CarolinaOlsson i Söder-Marjum. Dessa sålde till Otto Albert Wallin i Stockholm Träskslumpen, Storrydjan och Norrbyle utjord 14 oktober 1878. Av dessa skulle Norrbyle utjord tillkomma Wallin efter änkan Catharina Mattsdotters död. Hon dog 1884. Wallin, boende i Nordamerika, sålde genom ombud till bröderna Matts Edström och Erik Mattsson i Norrbyle lägenheten Träskslumpen, Storrydjan o Norrbyle utjord 8 oktober 1883. Utjorden tillkom köparna efter Catharinas död. Lagfart erhölls 17 september 1885. Edström och Mattsson sålde till ogifta Karolina Kristina Hagström i Norrbyle sina lägenheter omkring 3 tunnland jord Storrydjan - Träskslumpen. Utjorden skulle tillkomma köparen 50 år efter säljarens död. Den siste av säljarna, Erik Mattsson, dog 1904. K K Hagström erhöll lagfart 1888. Hon gifte sig senare med J E Sennström och denne kom med i hemmanet 1891. Enligt köpehandlingar 1904 försålde G Eriksson sin arvsrätt till svågern Amandus Svanström. Denne och hustrun Erika Vilhelmina bor ännu 1922 å utjorden.

Skiftet litt C tilldelades Anders Ersson i Edeby No 3 litt Ca. Anders Ersson o.h.h. Catharina Andersdotter överlämnade till sonen Erik Andersson o.h.h. Anna Andersdotte hälften av sina hemman i Edeby, eller 5/16 mtl Nr 1, 3 och 6 den 20 feb 1856. Senare överlämnades den andra hälften till sonen Anders Andersson 2 maj 1865. Givarna hade förbehåll för utjorden på 50 resp 41 år att användas enligt eget gottfinnande. Hemmanet Nr 3 1/4 klövs 30 apr 1874 i två delar, 1/8 mtl till ovannämnda Erik Andersson och 1/8 mtl till dåvarande ägaren handlaren C J Pira i Elmsta. Den 21 juni 1879 testmenterade Catharina Andersdotter, då änka, till sonen Erik att bli ägare till Norrbyle utjord. De nämnda bröerna Erik och Anders Andersson hade en syster, Anna Andersdotter, som brukade bägge utjordsdelarna från tiden för affärerna och intill sin död 1903. Hon hushållade för dragon Björk, vilken enligt testamente efterträdde henne å utjorden. Denne överlämnade i sin tur utjorden 1905 till Sven Jonasson, gift med en dotter till Erik Andersson, Anna Cathrina Ersdotter. Denne hade den uppfattningen att han ägde utjorden för evärderlig tid men stämdes av stamhemmanens ägare J E Lindqvist Litt Cab och Enoch Eriksson litt Caa år 1906 till avhysning. Förlikning mellan dessa parter kom dock till stånd 30 april 1907 varvid J E Lindqvist och Enoch Eriksson gemensamt sålde till Sven sina hemmans andelar i utjorden. Vidare fick Sven köpa Erik Anderssons sterbhus tillhörande andelar i utjorden. Sven Jonassons sterbhus hävdar nu 1922 hela det gamla skiftet C. Å skifte C har änkan efter Anders Andersson, Lovisa Andersson, år 1877 uppfört en stuga som hon fortfarande bebor 1922.

Resultat:
Litt Caa: Sven Jonassons sterbhus 7 ar
Litt Cab: Sven Jonassons sterbhus 7 ar.
Litt Cc : Margareta Eriksson 32 ar (Margretelund med stugan nära nuvarande landsväg som skär av fastigheten)
Litt Cd :(intill 1954 Svanström) Efter 1954 Sennström 25 ar.

Undertecknat den 10 oktober 1922 av Margareta Eriksson, Wilhelm Andersson och Valfrid Andersson