Avskrift

HYRES OCH LEVERANS KONTRAKT

Jag Erik Sundin upplåter och förhyr under sommaren 1894 till Klara församlings skollofskoloni från Stockholm å min egendom Edeby, Väddö socken, Häfverö skeppslag:

Hela manbyggnaden, innehållande 2 rum, kök och skafferi på nedre botten; 2 rum 1 tr upp samt vinden 2 tr upp;

Stugan på gården närmast manbyggnaden, innehållande 1 rum och förstuga samt 1 källare, 1 visthusbod och 2 afträden.

Dessutom förbinder jag mig att utrödja och rengöra vinden i stora byggningen

att nödtorftigt  reparera och väl rengöra rummet i stugan

att  såsom under föregående år varit brukligt uppföra för barnens räkning  en löfsal å gården

att  upplåta lekplats för barnen,

att låta barnen före skördens inbärgning begagna logen att leka på,

att inom egendomen icke insläppa obehöriga personer vare sig att bo eller där vistas,

att leverera erforderlig halm till barnens madrasser och kuddar,

att leverera sågad och hugen ved till koloniens fulla behof,

att frakta barnens och koloniens effekter från och till Fredrikslunds ångbåtsbrygga då kolonien flyttar ut samt då den flyttar in till staden.

Allt  härofvan uppräknat mot en öfverenskommen afgift för sommaren af etthundrafem (105) kronor hvaraf 52 kr 50 öre betalas den 15 juli och 52 kr 50 öre vid afflyttningen.

I öfrigt förbinder jag mig att för koloniens räkning sälja all erforderlig mjölk efter 20 öre per kanna samt i öfrigt tillhandahålla kolonien  till i orten gångbart pris hvad jag hafva från gården att afyttra.

Kolonien förbinder sig att aktsamt nyttja de förhyrda lägenheterna samt att icke i öfrigt  öfva ohägn å gårdens tillhörigheter.

Af detta kontrakt äro två exemplar upprättade, hvarav en hvar af undertecknade ett sig tagit.

Stockholm och Edeby den …….1894

Ofvanstående kontrakt antages till alla delar för skollofskolonien

                                                                                                                    S Aug XXXwall (namnteckning oläslig)

E A Sundin                                                                  Bevittnas Matthias Eriksson, E Eriksson Brevik