Avskrift med uppdaterad stavning.

 

Interim skogshushållningsplan för det indragna militiebostället Edeby ½ mantal krono i Wäddö socken, Wäddö och Häfverö skeppslag upprättad år 1882.

Beskrivning.

  1. Arealuppgifterna är hämtade från J Arnbergs laga skifteskarta av åren 1840 – 1847 och utgör enligt densamma hela skogsmarken 407 sqref.  315 sqref är produktiv skogsmark och 92 qvref är berg och starkt bergbunden mark. Skogen, som har mycket långsträckt form, i riktningen öster och väster, sträcker sig från Ålands hav till byns inägor vid Wäddö kanal. Jordmånen är sten och bergbunden, delvis beväxt med medelålders och yngre skog av nästan endast gran. Till bostället hör en nästan kal hagmark på 138 qvref.   *) Se kommentarer nedan.

Interimsplan för skogsskötseln.

  1. Trakthuggning är antagen i skogen.
  2. Omloppstid tio år.
  3. Årshyggen för tio år med en ytvidd av 31,5 qvref produktiv skogsmark har därför blivit utbleckade och medelst från I till X numrerade pålar till avverkning efter nummerföljd i skogen utmärkta ävensom å kartan utsatta, innehållande således varje års hygge 3,15 qvref. Efter approximativ uppskattning innehåller de skogsbestånd, som under de närmaste tio åren kommer att avverkas à 2,75 famnar om 100 kubikfot fast mått i medeltal per qvref , 86,6 famnar, varav varje års hygge innehåller 8,66 famnar. Å andra ställen i skogen än de varje särskilt år tillhörande hyggena får ej avverkning ske utan utsyning av vederbörande skogstjänsteman med undantag dock vad angår vindfälld och torr skog, som i första rummet bör tillvaratagas och till husbehov tillgodogöras. Skulle mera vindfälld och torr skog uppstå än till husbehov för året kan användas åligger det arrendatorn att därom göra anmälan hos vederbörande jägmästare.
  4. Beredning och rensningshuggning ej erforderlig.
  5. Återväxt å hyggena åvägabringas genom  självsådd från fröträd, som till ett  antal av omkring 15 st. kvarlämnas å varje hygge. Året efter hyggets avverkning borttages ris och marbuskar i och för återväxtens befrämjande. Skulle densammaej genom självsådd erhållas, skall skogsodling företagas så att återväxten är fullt nöjaktig inom 8 år efter varje hyggesavverkning. Därest betning skulle skada återväxten skall hyggena hägnas eller kreaturen vallas.

Förslag till disposition av skogsavkastningen.

  1. Årliga virkesbehovet vid bostället har beräknats sålunda:  Manbyggnaden 3 rum och 1 kök…..10 famnar, reparationsvirke 3 såg och 10 byggtimmer…..2 famnar, stängselvirke 600 gärdsel och 600 stör….4 famnar, slöjdvirke……0,5 famnar. SUMMA 16,5 famnar
  2. Då virkesavkastningen utgör 8,66 famnar och virkesbehovet beräknats till 16,5 famnar uppstår en brist på 7,84 famnar som arrendatorn på annat sätt måste fylla, vadan virkesförsäljning ej kan ifrågakomma.
  3. Skogen gränsar ej till någon annan kronans skog, med vilken de i och för bevakning och skötsel lämpligen skulle kunna förenas, varför den bibehålles under arendatorns vård med i gällande författning föreskriven kontroll av vederbörande skogstjänsteman. Planen har tillämpats sedan de 14 mars 1883.

Stockholm i Jägmästarexpeditionen i december 1883/ Undertecknas av Hjalmar Öhrström.

 

Kommentarer:

Det handlar alltså om Trumpetarbostället som åren 1870 till 1890 arrenderades av  Erik August Sundin, vilken därefter köpte hemmanet i och med kronans försäljning av det indragna bostället.

I nutid använder vi enbart hektar  (ha) vid angivande av markens areal. 1 ha = 10 000 m2.

Mellan åren 1855 och 1889 angavs arealen med QVREF. (kvadratref)

1 rev (ref) = 29,69 m

Underenhet är  1 stång.  (1 rev = 10 stänger).  1 stång = 10 fot dvs 2,97 m.

Detta innebär att Trumpetarboställets  skogsmark  var 407 qvref vilken motsvarar 35,9 ha och hemmanet på ca 50 ha totalt.