1854-gårdar


Nedan en karta som visar en del av Edeby by vid laga skiftet som var klart 1854. Norröver fanns inga större gårdar på den tiden. Totalt fanns det 16 "gårdar" i byn. Genom laga skiftet kunde man på ett rationellt sätt strukturera ägandet. Detta ledde bl.a. till att tre av ägarna måste flytta ut sina gårdar som hamnade i norra delen av byn, utanför den här kartan. Dessa gårdar är numera uppkallade efter några av ägarna: Mot Ortalaviken har vi "Steneborgs gård", därefter "Sofielund" norr om Nothamnsvägen och ännu längre österut "Forsbergs". Även mindre hemman avstyckades och hamnade i norra Edeby mot Norrbyle. Här ska jag beskriva de större gårdarna. Skilj på gårdar och hemman. Med hemman menar man all den mark som ägaren hade medan bostaden fanns i tillhörande gård.
Längst upp till vänster syns del av "norra bysplatsen" eller s:9.Norrgården
Norrgården är ett 1700-talsbegrepp och utgjordes vid den här tiden av fyra gårdar:
Den större med beteckningen Aa utgjorde 1/4 mantal nr 1 och innehades 1854 av Anders Ersson (1794-1868) och överfördes till hälften som gåva till sonen Anders Andersson 1865 men som utan att tillträda sålde vidare till handlare Pira i Elmsta. Denne hade i stället arrendator fram till 1876 då han sålde till bonden Per Persson som i sin tur sålde till J.P Persson (1830-1914). Mågen Enoch Eriksson (1867-1923) kom att ärva detta 1/8 mantal nr 1 1891. Gårdens beteckning kom att bli Edeby 1:6 och på 1900-talet kallades den "Nockens". Det var "Enochas Johan" och dennes bror Karl som tog över och då Karl avled 1969 blev den sista ägaren till gården dennes son Rune (1929-1987).
Den andra halvan hade Anders´ bror Erik Andersson erhållit som gåva år 1856. Dennes gård låg närmare vägen och fick beteckningen Edeby 1:7. Erik sålde 1880 till Anders Mattsson som styckade av ett mindre hemman åt sig själv vid ångbåtsbryggan (Edeby 1:14) varvid stamhemmanet fick beteckningen Edeby 1:13. Efter ett par ägarbyten köpte år 1918 Wilhelm Andersson gården, som under lång tid kallades "Wilhelm Anders´". Joel Burell var den sista ägaren till gården som numera ingår i Edeby 4:44.
Till Anders Erssons hemman ingick vid laga skiftet, förutom detta nr 1 1/4 litt Aa, skiftena nr 3 1/4 litt Ca och nr 6 1/8 litt Fa, dvs totalt 1/2 mantal.

Går vi nu över vägen, som under 1900-talet kallades Sandbergsvägen, träffar vi på "nye" Anders Anderssons gård, högt belägen med beteckning 1/4 nr 1 litt Ac. (Tidigare: 6 ägare från 1740). Johan Sandberg flyttade hit 1901. I hemmanet ingick även 1/16 nr 3 litt Cb och 1/16 nr 6 litt Fc, totalt 5 skiften som var spridda över hela byn. Ett av dem, litt Fc, låg längst ner mot Mälby och kom att styckas upp i ett stort antal lägenheter och mindre hemman. "Sandbergsskogen" ner mot Nothamn var ett annat som styckades av.
För att komma till "Sandbergs" måste ett skifte litt Ce passeras. Där, t.v. om "Karl Pers´", fanns en mindre gård i östra delen av skiftet. Denna tillhörde Anders Persson (1817-1910). Byggnaderna blev senare flyttade längre västerut utmed vägen. Beteckning: 1/16 nr 3 (f.d. Mellangården) men till hemmanet hörde också ett skifte vid Norrängen ner mot Nothamn samt två skiften vid f.d. Södergården, sedermera Edeby 6:21 och 6:22.
Dessa två gårdar som tidigare utgjorde en gård, kallades Kullgården. David Andersson, sonson till Anders Andersson, kallades "Kull-David" även då han bodde i södra byn.

Till Norrgården hörde även den som ligger rakt söder om "Sandbergs gård", nämligen "Klockars" med beteckningen 1/4 nr 1 litt Ad. (längst ner på kartan och som syns bättre på nästa karta). Det var "unge" Anders Andersson (1824-1895) som deltog vid laga skiftet efter att gården ägts av släktingar sedan 1700-talet. Även 1/8 nr 6 litt Fd ingick i hemmanet. Sonen Petter (1856-1931) tog över för att 1916 överlåta gården till barnen.
Rakt öster om "Klockars", dvs på andra sidan Nothamnsvägen, finns Matts Mattssons (1796-1855) gård med 1/4 nr 4 litt Ab. Dennes son Matts Mattsson tog över och sålde halva hemmanet till C E Andersson som i sin tur sålde till Karl Alfred Mattsson, "Karl Mass", ej släkt med Matts Mattsson. I hemmanet ingick också 1/8 nr 6 litt Fb.

Mellangården, Östergården, Västergården och Södergården enligt 1700-talskartorna är svåra att översätta till laga-skiftes-kartorna pga att vissa gårdar har flyttats.
Så tex. har vi gården som ligger i hörnan av Nothamnsvägen och Sandbergsvägen, mitt bland de nu beskrivna gårdarna, fast den tillhörde Västergården enligt gamla begreppen. Vid laga skiftet var det Carl Carlsson som fanns här som bonde efter att ha ärvt av minst 4 st successiva "Nils Nilsson". I början av 1900-talet var gården mest känd som "Karl Pers´". A A Olsson kom hit som måg från södra byn. Gårdens beteckning är 1/4 nr 4 litt De och till hemmanet hör även 1/8 nr 6 litt Fi ner mot Nothamn.
På nästa karta ser vi "Klockars" och "Karl Mass´" i överkant.

"Bergbomsgården"
I mitten, högst upp och märkt med G, har vi gården tillhörande 1/2 mantal nr 7. I väster ligger landsvägen mot Grisslehamn och i öster Nothamnsvägen som gör en skarp böj mot "Klockars". Vägen i söder kallades västra Kasmyrsvägen och under senare delen av 1900-talet blev det "Bertils tä". Hemmanet bestod av 3 skiften. Ägare vid LS (laga skiftet) var "gamle" Anders Andersson f. 1802. Från 1870 ägdes hemmanet av nämndemannen Erik Sundin, gårdstomten styckades av till "Bergbomstomten" vid 1:a världskriget, resten av hemmanet ägdes av gruvbolaget för att nästan omgående säljas. Numera ingår marken i Edeby 16:1."Regementsbostället" eller "Trumpetarbostället" ligger rakt söderut i spetsen av "triangeln". Hemmanet utgjorde 1/2 mantal nr 8 och gården beboddes av Kronans arrendatorer under 1800-talet. Kronan hade inspektioner av gården vart 5:e år. Erik Sundin var arrendator från 1870 till 1890 då han köpte hemmanet. Det innebar att Sundin ägde ett helt mantal av byns 8 mantal fram till 1917.

Den större gården i norra delen av "triangeln", som begränsas av landsvägen i väster, Nothamnsvägen i öster och Kasmyrsvägen i norr, betecknas Ba och ägdes av Olof Persson vid LS. Hemmanet bestod av tre skiften, tillsammans 1/2 mantal nr 2, som sträckte sig mot Ålands hav och Havsängarna. På 1900-talet kallades nog gården mest "Normans", men nästan alla uthus var då rivna. Det som finns kvar ligger utmed Nothamnsvägen. Kasmyrsvägen var uppdelad i två delar. Den andra delen är ca 100 m lång, börjar vid "Normans" och möter österut "Dammvägen" som senare under 1900-talet döptes om till "Havsängsvägen" efter förlängning från "Damman".

Dammvägen börjar vid Nothamnsvägen, ca 40 m från landsvägen och passerar fyra gårdar innan den viker av österut mot havet.
Den går mellan två gårdar. Den södra ägdes av Matts Ersson f. 1805 och som var ägare till 3/4 mantal.
Matts Ersson hade två söner, Erik och Johan Mattsson, som delade på hemmanet. Johan sålde sin halva och flyttade från byn medan Erik gifte sig med en dotter i granngården inom "fyrkanten", den s.k. "Ol-Micksgården". Denna gård tillhörde hemmanet 1/2 mantal nr 2 och gårdsskiftet är betecknat med Bb. Ägaren Olof Jansson hade 10 barn men lät hemmanet i stort sett vara intakt. Däremot lät mågen Erik Mattsson avstycka och sälja mycket mark, framför allt söderut. Bebyggelsen söder om "fyrkanten" är kvar och har under 1900-talet ägts av Gustaf Johansson, sedermera "Fredrikssons".

Efter 90-gradersböjen gick Dammvägen genom Anders Erikssons (f. 1817) gård. Den bebyggelse som ligger inom "fyrkanten" med beteckningen Dd är nu borta och består av betesmark. Skiftet Dd omfattande 1/4 mantal nr 4 fortsätter ner mot Ålands hav. Dessutom fanns ett par skiften i södra byn, vid Ortalaviken, norr om Karlsviken. Här kom blivande ägaren Erik Andersson, Jerk-Anders att ha hemmahamn för sin rederiverksamhet runt sekelskiftet.

Nu återvänder vi norrut längs Nothamnsvägen och ser till höger en gård med beteckningen Cc. Detta är Vårgården som vid LS ägdes av Eric Olsson f. 1805. Han ägde även ett skifte i norra byn samt längst ner i söder mot Mälby. Skiftet Cc sträckte sig ner mot Ålands hav och Havsängarna.

Jag hoppar över Edeby 4 och går ner till Edeby 5 som kom att bli bosättning för allt fler edeby-bor, framför allt sjöfarare. För att få tillgång till övriga kartor, dessutom i bättre upplösning, rekommenderar jag att du går in på historiska kartor på Lantmäteriets hemsida.
Det som vi på kartan kan uppfatta som en bukt är Karlsviken där några av Edebys segelfartyg ankrade upp för proviantering eller vinteruppehåll.